ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံလၢ အဘူးအလဲတအိၣ်

နအဲၣ်ဒိး သ့ၣ်ညါအါထီၣ် လံာ်စီဆှံအဂ့ၢ်ဧါ. မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဒီး, ဟံးန့ၢ်တၢ်အဘျုးလၢ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံလၢ အဘူးအလဲတအိၣ်တက့ၢ်. ဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ ခီဖျိကွဲးပှဲၤတၢ်လၢလာ်အံၤ တက့ၢ်.