ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ဝဲၤဒၢးဒီးတၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်အဂ့ၢ်

ပကွဲမုာ်ဘၣ်နၤလၢ နကဟဲဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်ပဝဲၤဒၢး ဒီးတၢ်စဲကျံးလံာ်လဲၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လီၤ. ကွၢ်ဃုတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအိၣ်အလီၢ်ဒီး တၢ်ဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်အဆၢကတီၢ်တက့ၢ်.

 

အံးထလံၣ်

Congregazione Cristiana Dei Testimoni di Geova

Via della Bufalotta 1281

I-00138 ROME RM

ITALY

+39 06-872941

တၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

မုၢ်ဆၣ် တုၤ မုၢ်ဖီဖး

ဂီၤခီ ၈:၀၀ တုၤ ၁၀:၃၀ ဒီး ဟါခီ ၁:၀၀ တုၤ ၃:၃၀ နၣ်ရံၣ်

ယံာ်ဝဲ ၁ နၣ်ရံၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်ဖျါစိ

လံာ်လဲၢ်ဘၣ်ဃးလံာ်စီဆှံန့ၣ် ကွဲးကျိးဝဲလၢ Italian ဒီး Italian Sign language လီၤ. ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကလုၢ်ဒီး တၢ်ဂီၤမူသ့လီၤ. အံးထွဲကွၢ်ထွဲဝဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၃,၀၀၀ ဘျဲၣ် ဒီးကရူၢ်တဖၣ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ Italy ဒီး ထံကီၢ်အဂၤတဖၣ်အပူၤလီၤ.

ဒီလိး ဆှၣ်တရံးဘရိၣ်ခၠၣ်တက့ၢ်.