ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ဝဲၤဒၢးဒီးတၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်အဂ့ၢ်

ပကွဲမုာ်ဘၣ်နၤလၢ နကဟဲဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်ပဝဲၤဒၢး ဒီးတၢ်စဲကျံးလံာ်လဲၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လီၤ. ကွၢ်ဃုတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအိၣ်အလီၢ်ဒီး တၢ်ဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်အဆၢကတီၢ်တက့ၢ်.

 

အီးစတြ့လံယါ

12-14 Zouch Road

DENHAM COURT NSW 2565

AUSTRALIA

+61 2-9829-5600

တၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

မုၢ်ဆၣ် တုၤ မုၢ်ဖီဖး

ဂီၤခီ ၈:၃၀ တုၤလၢ ၁၁:၀၀ နၣ်ရံၣ် ဒီး ဟါခီ ၁:၀၀ တုၤလၢ ၄:၀၀ နၣ်ရံၣ်. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ တၢ်ဟးဆှၣ် တရံးကွၢ်တၢ်န့ၣ် စးထီၣ်ဝဲ အမံးနံး ၃၀ န့ၣ်တဘျီလီၤ.

တၢ်ဟးဆှၢ ပှၤဟးဆှၣ် တရံးကွၢ်တၢ်န့ၣ် ယံာ်ဝဲ ၁ နၣ်ရံၣ်. တၢ်ဟ့ၣ်အခွဲးလၢ တၢ်ဟးကွၢ်ကီ တၢ်လီၢ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဂီၤတဖၣ်အလီၢ် ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤလၢ ကီၢ်အီးစတြ့လံယါ အတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မၤ လဲၤထီၣ်လဲၤထီၣ်ဝဲဒ်လဲၣ် စ့ၢ်ကီးလီၤ. တၢ်ပာ်ကွၢ်ကီအလီၢ်န့ၣ် စးထီၣ် အိးထီၣ်လၢ ဂီၤခီ ၈:၀၀ တုၤလၢ ဟါခီ ၅:၀၀ နၣ်ရံၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်ဖျါစိ

အံးထွဲကွၢ်ထွဲဝဲ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် လံာ်စီဆှံအတၢ်မၤလၢ ကီၢ်အမဲရကၤ စၣ်မိၣ်အၣ်, ကီၢ်အီးစတြ့လံယါ, Cook Islands, နယူစံလဲၣ်, Niue, Norfolk Island, စၣ်မိၣ်အၣ်, Timor-Leste, ဒီး ထီကၣ် လီၤ. ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဝဲ လံာ်လဲၢ် ဘၣ်ဃးဒီးလံာ်စီဆှံလၢ ကျိာ် ၂၄ ကျိာ်လီၤ.

ဒီလိး ဆှၣ်တရံးဘရိၣ်ခၠၣ်တက့ၢ်.