ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ဝဲၤဒၢးဒီးတၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်အဂ့ၢ်

ပကွဲမုာ်ဘၣ်နၤလၢ နကဟဲဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်ပဝဲၤဒၢး ဒီးတၢ်စဲကျံးလံာ်လဲၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လီၤ. ကွၢ်ဃုတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအိၣ်အလီၢ်ဒီး တၢ်ဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်အဆၢကတီၢ်တက့ၢ်.

 

အမဲရကၤကီၢ်စၢဖှိၣ်

တီၣ်ထီၣ်နမံၤလၢ နကဟဲဟးကွၢ်တၢ်အဂီၢ်

တချုးလၢနကဟဲဟးကွၢ်တၢ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် လိၣ်လၢနကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်ဆိနမံၤဧါ. လိၣ်ဝဲလီၤ. ဒ်သိးနတၢ်ဟးတဘျီအံၤ ကလဲၤအသးဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ် ဒီးပှၤသုတအါတလၢတဂ့ၤအဂီၢ်လီၤ. နမ့ၢ်ကဟဲ လၢ Patterson, Wallkill, မ့တမ့ၢ် Warwick န့ၣ်နပှၤအနီၣ်ဂံၢ်အါမ့ၢ်ဂ့ၤ စှၤမ့ၢ်ဂ့ၤ အရ့ဒိၣ်လၢ နကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်ဆိပှၤလၢအကဟဲဟးတဖၣ်အမံၤလီၤ. သူတၢ်ဘျးစဲ (links) လၢလာ်အံၤဒ်သိး နကရဲၣ်ကျဲၤတၢ်လီၢ်တခါစုာ်စုာ်လၢ နကဟဲဟးကွၢ်တၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်တတီၣ်ထီၣ်ဆိနမံၤဘၣ်န့ၣ် နဟဲဟးကသ့ဧါ. နမ့ၢ်တတီၣ်ထီၣ်ဆိနမံၤဘၣ်န့ၣ် နဟဲဟးတသ့ဘၣ်. မ့ၢ်လၢ Warwick တၢ်ကွၢ်ကီအလီၢ်န့ၣ် ပှၤပာ်ပနီၣ်ဃာ်ဝဲ ပှၤဟဲကွၢ်တၢ်အနီၣ်ဂံၢ်အဃိလီၤ.

နကဟဲကွၢ်ကီတၢ်အဂီၢ် နကဘၣ်ဟဲတုၤလၢပှဲၤနၣ်ရံၣ်လဲၣ်. ပှၤမ့ၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ နကဘၣ်ဟဲအဂီၢ်န့ၣ် တဘၣ်ဟဲဆိန့ၢ်ဒံးတနၣ်ရံၣ်တဂ့ၤ. နမ့ၢ်ဟဲဆိန့ၢ်တနၣ်ရံၣ်န့ၣ် ကကဲထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ ပှၤပာ်ကါအလီၢ် ဒီးပှၤအိၣ်ဖှိၣ်တၢ်အလီၢ်လီၤ.

လၢတနံၤအတီၢ်ပူၤ နကဟးကွၢ်ကီတၢ် ပှဲၤတီၤလဲၣ်. လၢနနံၤအတီၢ်ပူၤ နဟးကွၢ်ကီတၢ် ကချုးထဲတၢ်လီၢ်ခံတီၤလီၤ.

ကရူၢ်တဖၣ်လၢ အစှၤန့ၢ် အဂၤ ၂၀

ကရူၢ်တဖၣ် လၢအဂၤ ၂၀ မ့တမ့ၢ် အါန့ၢ်အန့ၣ်

နကဟးဆှၣ် တရံးကွၢ်တၢ်လၢ Patterson, Wallkill, မ့တမ့ၢ် Warwick အဂီၢ် ဃ့တီၣ်ထီၣ်နကရူၢ်လၢ online အဖီခိၣ်တက့ၢ်.

မၤပတုာ်ကွံာ် တၢ်ဟးဆှၣ် တရံးကွၢ်တၢ်

သူ online ဒ်သိးနကမၤပတုာ် တၢ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ဟးဆှၣ် တရံးကွၢ်တၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃ့တီၣ်ထီၣ် တၢ်ဟးဆှၣ် တရံးကွၢ်တၢ်လၢ ကရူၢ်အဂီၢ် တက့ၢ်. မၤပတုာ်ကွံာ် တၢ်ဟးဆှၣ် တရံးကွၢ်တၢ်

Warwick

1 Kings Dr.

TUXEDO PARK NY 10987

UNITED STATES

+1 845-​524-​3000

တၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

Warwick တၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ် ကစးထီၣ် အိးထီၣ်အသးလၢ မုၢ်တနံၤ, လါအ့ဖြ့ၣ် ၃ သီ ၂၀၁၇ လီၤ. ဝံသးစူၤ တချုးလၢ နကဟးဆှၣ် တရံးကွၢ်တၢ်ဒံးဘၣ်အခါ တီၣ်ထီၣ်နမံၤလၢ online အဖီခိၣ်တက့ၢ်.

မုၢ်ဆၣ် တုၤလၢ မုၢ်ဖီဖး

ဂီၤခီ ၈:၀၀ နၣ်ရံၣ် တုၤလၢ ဟါခီ ၄:၀၀ နၣ်ရံၣ်

(တၢ်ဟးကွၢ်ကီ တၢ်လီၢ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဂီၤတဖၣ်အလီၢ်)

ဂီၤခီ ၈:၀၀ တုၤလၢ ၁၁:၀၀ နၣ်ရံၣ် ဒီး ဟါခီ ၁:၀၀ တုၤလၢ ၄:၀၀ နၣ်ရံၣ်

ကယံာ်ဝဲမံးနံး ၂၀

(တၢ်ဟးဆှၣ် တရံးကွၢ်တၢ်ဒီး ပှၤဒုးနဲၣ်တၢ်ဖိ)

တၢ်ဂ့ၢ်ဖျါစိ

တၢ်ဟးကွၢ်ကီ တၢ်လီၢ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဂီၤတဖၣ်အလီၢ်လၢ နနီၢ်ကစၢ်

  1. ၁. လံာ်စီဆှံဒီး ကစၢ်ယွၤအမံၤ. တၢ်လီၢ်အံၤန့ၣ် အိၣ်ဒီး လံာ်စီဆှံလၢပျၢၤတဖၣ်လၢ ပဃုဘၣ်အီၤကီ ဒီးပာ်ဖျါဃာ်ဝဲ ဖဲပှၤထုးထီၣ်ကွံာ် ကစၢ်ယွၤအမံၤလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤအခါ ပှၤဂုာ်ကျဲးစၢး ဖၢနုာ်က့ၤဝဲဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်အံၤ အိၣ်ဒီး လံာ်စီဆှံလၢပျၢၤ အဂၤတဖၣ်ဒီး လံာ်စီဆှံ အတၢ်ပီးတၢ်လီလၢပျၢၤတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပၠးအီၤအဂီၢ် ဆီတလဲဝဲ တဘျီတဘျီ စ့ၢ်ကီးလီၤ.

  2. ၂. ပှၤတကလုာ်လၢ ယဟိဝၤယွၤအမံၤအဂီၢ်. တၢ်လီၢ်အံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢပျၢၤတဖၣ်, တၢ်ဂီၤတဖၣ် ဒီးတၢ်တဲဖျါထီၣ် တၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ကမၤတၢ်ဘၣ် ယဟိဝၤယွၤအသးအဂီၢ် ကစၢ်ယွၤ နဲၣ်လိ, သိၣ်သီ ဒီးကရၢကရိထီၣ်ဝဲ အပှၤဂီၢ်မုၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

  3. ၃. ဝဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်​—မၤတၢ်လၢ တၢ်နာ်အပူၤ. တၢ်လီၢ်အံၤန့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးအဝဲသ့ၣ် မၤစၢၤဝဲ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ဒ်သိးကလူၤပိာ်ထွဲ လံာ်စီဆှံ အတၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲလၢအမ့ၢ် တၢ်ထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်, ဒုးကဲထီၣ် အပျဲၢ်အဘီၢ်, မၤနီၢ်ကစၢ်တၢ်မၤလိ ဒီးကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလၢ ပှၤဂၤအဖီခိၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟးဆှၣ် တရံးကွၢ်တၢ်ဒီး ပှၤဒုးနဲၣ်တၢ်ဖိ

ကဟးဆှၣ် တရံးကွၢ် ဝဲၤဒၢး, ဘီမုၢ်အတၢ်မၤဝဲၤကျိၤ အတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဒီး Warwick အကရၢၢ်အဂီၢ် ကယံာ်ဝဲ အမံးနံး ၂၀ လီၤ.

ဒီလိး ဆှၣ်တရံးဘရိၣ်ခၠၣ်တက့ၢ်

Patterson

100 Watchtower Dr. (2891 Route 22)

PATTERSON NY 12563

UNITED STATES

+1 845-306-1000

တၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

ဝံသးစူၤ တချုးလၢ နကဟးဆှၣ် တရံးကွၢ်တၢ်ဒံးဘၣ်အခါ တီၣ်ထီၣ်နမံၤလၢ online အဖီခိၣ်တက့ၢ်.

မုၢ်ဆၣ် တုၤ မုၢ်ဖီဖး

ဂီၤခီ ၈:၀၀ တုၤ ၁၁:၀၀ ဒီး ဟါခီ ၁:၀၀ တုၤ ဟါခီ ၄:၀၀ နၣ်ရံၣ်

ယံာ် ၂ နၣ်ရံၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်ဖျါစိ

ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ဂီၤလၢ ပလံာ်လဲၢ်တဖၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ကလုၢ်ဒီးတၢ်ဂီၤမူတဖၣ်လီၤ. ကွဲးကျိးဝဲလံာ်လဲၢ်ဘၣ်ဃးလံာ်စီဆှံတဖၣ်လၢ American Sign Language လီၤ. တၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်အပူၤ တၢ်ဂ့ၢ်ဖျါစိန့ၣ်မ့ၢ် တၢ်သိၣ်လိလံာ်စီဆှံကၠိအဂ့ၢ်တဖၣ်လီၤ.

ဒီလိး ဆှၣ်တရံးဘရိၣ်ခၠၣ်တက့ၢ်

Wallkill

900 Red Mills Rd.

WALLKILL NY 12589

UNITED STATES

+1 845-744-6000

တၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

ဝံသးစူၤ တချုးလၢ နကဟးဆှၣ် တရံးကွၢ်တၢ်ဒံးဘၣ်အခါ တီၣ်ထီၣ်နမံၤလၢ online အဖီခိၣ်တက့ၢ်.

မုၢ်ဆၣ် တုၤ မုၢ်ဖီဖး

ဂီၤခီ ၈:၀၀ တုၤ ၁၁:၀၀ ဒီး ဟါခီ ၁:၀၀ တုၤ ၄:၀၀ နၣ်ရံၣ်

ယံာ် ၂ နၣ်ရံၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်ဖျါစိ

ကိးနံၣ်ဒဲးစဲကျံးလံာ်လဲၢ်ဘၣ်ဃးလံာ်စီဆှံ ခဲလၢာ်ခဲဆ့ ၂၅ ကကွဲၢ်ဘျဲၣ်လီၤ. လံာ်လဲၢ်လၢ ကျိာ် ၃၆၀ ဘျဲၣ်န့ၣ် ဆှၢဝဲဆူ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ဝဲၤတြၢ်တဖၣ်ဃုာ်ဒီး ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၁၅,၀၀၀ ဘျဲၣ်လၢ United States, Canada, ဒီး the Caribbean လီၤ.

ဒီလိး ဆှၣ်တရံးဘရိၣ်ခၠၣ်တက့ၢ်