ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ဝဲၤဒၢးဒီးတၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်အဂ့ၢ်

ပကွဲမုာ်ဘၣ်နၤလၢ နကဟဲဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်ပဝဲၤဒၢး ဒီးတၢ်စဲကျံးလံာ်လဲၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လီၤ. ကွၢ်ဃုတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအိၣ်အလီၢ်ဒီး တၢ်ဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်အဆၢကတီၢ်တက့ၢ်.

 

မိၣ်စဲဘံး

Rua da Micaia No. 160

Bairro Triunfo

Costa do Sol

MAPUTO

MOZAMBIQUE

+258 21-450-500

တၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

ဘုၢ်ဆၣ် တုၤ ဘုၢ်ဖီဖး

ဂီၤခီ ၈:၀၀ တုၤ ၁၁:၀၀ ဒီး ဟါခီ ၁:၀၀ တုၤ ဟါခီ ၃:၃၀ နၣ်ရံၣ်

ယံာ်ဝဲ ၁ နၣ်ရံၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်ဖျါစိ

မိၣ်စဲဘံးဝဲၤတြၢ်န့ၣ် အံးထွဲကွၢ်ထွဲဝဲ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသး ၅၉,၉၉၀ ဂၤ အတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် လံာ်စီဆှံတၢ်မၤလီၤ. ကွဲးကျိာ်ထံဝဲ လံာ်လဲၢ်လၢဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ လံာ်စီဆှံတဖၣ်ဆူ ကျိာ် ၂၀ ဃၣ်ဃၣ်ဒီး ဆှၢဝဲလံာ်လဲၢ်တဖၣ်အံၤဆူ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၁,၂၅၄ ဖုလၢအအိၣ်လၢ ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်အပူၤလီၤ. တၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်န့ၣ် ပၣ်ဃုာ်ဒီး ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤလၢ မိၣ်စဲဘံးအပူၤလီၤ.

ဒီလိး ဆှၣ်တရံးဘရိၣ်ခၠၣ်တက့ၢ်.