ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ဝဲၤဒၢးဒီးတၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်အဂ့ၢ်

ပကွဲမုာ်ဘၣ်နၤလၢ နကဟဲဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်ပဝဲၤဒၢး ဒီးတၢ်စဲကျံးလံာ်လဲၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လီၤ. ကွၢ်ဃုတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအိၣ်အလီၢ်ဒီး တၢ်ဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်အဆၢကတီၢ်တက့ၢ်.

 

ဘြၣ်စ့(လ်)

Rodovia SP-141 - km 43

CESÁRIO LANGE-SP

18285-901

BRAZIL

+55 15-3322-9000

တၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

မုၢ်ဆၣ် တုၤ မုၢ်ဖီဖး

ဂီၤခီ ၈:၀၀ တုၤ ၁၀:၀၀ ဒီး ဟါခီ ၁:၀၀ တုၤ ဟါခီ ၃:၀၀ နၣ်ရံၣ်

ယံာ်ဝဲ ၁ နၣ်ရံၣ် ၄၀ မံးနံး

တၢ်ဂ့ၢ်ဖျါစိ

ကိးနံၣ်ဒဲးစဲကျံးဝဲ လံာ်စီဆှံ, လံာ်လဲၢ်, ဘရိၣ်ခၠၣ်တဖၣ် ၃၆ ကကွဲၢ်လီၤ. လံာ်လဲၢ် တၢ်ဒွးဃူတၣ် ၇,၀၀ဝ န့ၣ်ဆှၢဝဲဆူကျိာ် ၉၀ ဘျဲၣ်အအိၣ် ကိးနံၣ်ဒဲးလီၤ.

ဒီလိး ဆှၣ်တရံးဘရိၣ်ခၠၣ်တက့ၢ်.