ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ဝဲၤဒၢးတဖၣ် / တၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်

ပကွဲမုာ်ဘၣ်နၤလၢ နကဟဲဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်ပဝဲၤဒၢး ဒီးတၢ်စဲကျံးလံာ်လဲၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လီၤ. ကွၢ်ဃုတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအိၣ်အလီၢ်ဒီး တၢ်ဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်အဆၢကတီၢ်တက့ၢ်.

 

ဘြံးတၢၣ်

Watch Tower

The Ridgeway

LONDON

NW7 1RN

ENGLAND

+44 20-8906-2211

တၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

မုၢ်တနံၤ တုၤလၢ မုၢ်ယဲၢ်နံၤ

ဂီၤခီ ၉:၄၅; ဟါခီ ၁:၁၅; ဟါခီ ၃:၀၀ နၣ်ရံၣ်

ယံာ်ဝဲ ၁ နၣ်ရံၣ်တခီ

တၢ်ဂ့ၢ်ဖျါစိ

စဲကျံးဝဲ မဲးကစံ ဒီးဘရိၣ်ခၠၣ်တဖၣ် အကကွဲၢ် ၂၀ဝ ဘျဲၣ် ကိးနံၣ်ဒဲးဒီး ဆှၢအီၤဆူ ထံကီၢ် ၁၀ဝ လီၤ. ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ဒုးနဲၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤတခါ လၢအမ့ၢ် “လံာ်စီဆှံလၢ ကီၢ်ဘြံးတၢၣ်အပူၤ” လီၤ.

ဒီလိး တၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ် ဘရိၣ်ခၠၣ်တက့ၢ်.