ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ဝဲၤဒၢးဒီးတၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်အဂ့ၢ်

ပကွဲမုာ်ဘၣ်နၤလၢ နကဟဲဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်ပဝဲၤဒၢး ဒီးတၢ်စဲကျံးလံာ်လဲၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လီၤ. ကွၢ်ဃုတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအိၣ်အလီၢ်ဒီး တၢ်ဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်အဆၢကတီၢ်တက့ၢ်.

 

ဖ့လဲ(န်)

Puutarhatie 60

FI-01300 VANTAA

FINLAND

+358 9-825-885

တၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

မုၢ်ဆၣ် တုၤ မုၢ်ဖီဖး

ဂီၤခီ ၉:၀၀ တုၤ ၁၀:၃၀ ဒီး ဟါခီ ၁:၃၀ တုၤ ၃:၀၀ နၣ်ရံၣ်

ယံာ်ဝဲ ၁ နၣ်ရံၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်ဖျါစိ

ဖ့လဲ(န်)ဝဲၤတြၢ်န့ၣ် အံးထွဲကွၢ်ထွဲဝဲ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသး ၃၄,၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ အိၣ်ဖဲ ကီၢ်ဘၢၣ်လၣ်ရူးစ်, ကီၢ်အဲးစတိနံယါ, ကီၢ်ဖ့လဲ(န်), ကီၢ်လးဘံယါ, ဒီးကီၢ်လ့းသွ့နံယါလီၤ. ပၢဆှၢအံးထွဲကွၢ်ထွဲဝဲ တၢ်ကွဲးကျိာ်လံာ်လဲၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးလံာ်စီဆှံလၢ ကျိာ်ဃုကျိာ် ဒီးစုပနီၣ်ကျိာ်လွံၢ်ကျိာ်လီၤ.

ဒီလိး ဆှၣ်တရံးဘရိၣ်ခၠၣ်တက့ၢ်.