ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ဝဲၤဒၢးဒီးတၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်အဂ့ၢ်

ပကွဲမုာ်ဘၣ်နၤလၢ နကဟဲဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်ပဝဲၤဒၢး ဒီးတၢ်စဲကျံးလံာ်လဲၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လီၤ. ကွၢ်ဃုတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအိၣ်အလီၢ်ဒီး တၢ်ဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်အဆၢကတီၢ်တက့ၢ်.

 

ဖိးတူၢ်ကၢၣ်

Rua Conde Barão, 511

P-2649-513 ALCABIDECHE

PORTUGAL

+351 214-690-600

တၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

မုၢ်ဆၣ် တုၤ မုၢ်ဖီဖး

ဂီၤခီ ၈:၃၀ တုၤ ၁၁:၃၀ ဒီး ဟါခီ ၁:၃၀ တုၤ ဟါခီ ၄:၃၀ နၣ်ရံၣ်

ယံာ်ဝဲ ၁ နၣ်ရံၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်ဖျါစိ

ဆှၢဝဲလံာ်လဲၢ်တဖၣ်ဆူ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၇၀၀ ဘျဲၣ်လၢ Portugal, Azores, Madeira, Cape Verde, São Tomé & Príncipe အပူၤလီၤ. ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကလုၢ်ဒီး တၢ်ဂီၤမူလၢ European Portuguese ဒီး Portuguese Sign Language သ့လီၤ.

ဒီလိး ဆှၣ်တရံးဘရိၣ်ခၠၣ်တက့ၢ်..