ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ဝဲၤဒၢးတဖၣ် / တၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်

ပကွဲမုာ်ဘၣ်နၤလၢ နကဟဲဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်ပဝဲၤဒၢး ဒီးတၢ်စဲကျံးလံာ်လဲၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လီၤ. ကွၢ်ဃုတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအိၣ်အလီၢ်ဒီး တၢ်ဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်အဆၢကတီၢ်တက့ၢ်.

 

ပၣ်ရၣ်ကွါ

Asociación Torre de Vigía de Biblias y Tratados

San Roque González 234

Ruta 1, Km. 17

B° 25 de Mayo

PY - 2560 CAPIATA

PARAGUAY

+595-21-578-698

ကွၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤ

တၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

မုၢ်တနံၤ တုၤလၢ မုၢ်ယဲၢ်နံၤ

ဂီၤခီ ၈:၀၀ တုၤလၢ ၁၀:၄၅ ဒီး ဟါခီ ၂:၁၅ တုၤလၢ ဟါခီ ၄:၁၅ နၣ်ရံၣ်

ယံာ်ဝဲ ၁ နၣ်ရံၣ် ၁၅ မံးနံး

တၢ်ဂ့ၢ်ဖျါစိ

အံးထွဲကွၢ်ထွဲဝဲ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသး ၉,၀၀၀ ဘျဲၣ်တဖၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ ပၣ်ရၣ်ကွါ လီၤ. ကွဲးကျိးဝဲ လံာ်လဲၢ်ဘၣ်ဃးဒီး လံာ်စီဆှံ ဒီးမဲးကစံတဖၣ်လၢ ကွါရနံဒီး ပၣ်ရၣ်ကွါ စုပနီၣ်ကျိာ်လီၤ. ဒၢနုာ်တၢ်ကလုၢ်ဒီး ပဲာ်ထံဝဲတၢ်ကစီၣ်တဖၣ်အံၤလၢ တၢ်ကလုၢ် ဒီးဝံၣ်ဒံၢ်အိၣ်ပူၤလီၤ.

ဒီလိး တၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ် ဘရိၣ်ခၠၣ်တက့ၢ်.