ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ဝဲၤဒၢးဒီးတၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်အဂ့ၢ်

ပကွဲမုာ်ဘၣ်နၤလၢ နကဟဲဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်ပဝဲၤဒၢး ဒီးတၢ်စဲကျံးလံာ်လဲၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လီၤ. ကွၢ်ဃုတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအိၣ်အလီၢ်ဒီး တၢ်ဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်အဆၢကတီၢ်တက့ၢ်.

 

စလိၣ်ဘဲးကံယါ

Pekna cesta 17

831 52 BRATISLAVA 34

SLOVAK REPUBLIC

+421 2-49107611

တၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

မုၢ်ဆၣ် တုၤ မုၢ်ဖီဖး

ဂီၤခီ ၈:၀၀ တုၤ ၁၀:၃၀ ဒီး ဟါခီ ၁:၀၀ တုၤ ဟါခီ ၃:၃၀ နၣ်ရံၣ်

ယံာ်ဝဲ ၁ နၣ်ရံၣ်တခီ

တၢ်ဂ့ၢ်ဖျါစိ

အံးထွဲကွၢ်ထွဲဝဲ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသး ၂၆,၅၀ဝ ဘျဲၣ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ Czech Republic ဒီး Slovakia အပူၤလီၤ. လံာ်လဲၢ်ဘၣ်ဃး လံာ်စီဆှံတဖၣ်န့ၣ် ကွဲးကျိာ်ဝဲဆူ ခၠဲးကျိာ်, ခၠဲးစုပနီၣ်ကျိာ်, ရိၣ်မ့နံၣ် (စလိၣ်ဘဲးကံယါ မုၢ်ထီၣ်တခီ), စလိၣ်ဘဲးကျိာ်, ဒီးစလိၣ်ဘဲး စုပနီၣ်ကျိာ်လီၤ.

ဒီလိး ဆှၣ်တရံးဘရိၣ်ခၠၣ်တက့ၢ်.