ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ဝဲၤဒၢးဒီးတၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်အဂ့ၢ်

ပကွဲမုာ်ဘၣ်နၤလၢ နကဟဲဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်ပဝဲၤဒၢး ဒီးတၢ်စဲကျံးလံာ်လဲၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လီၤ. ကွၢ်ဃုတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအိၣ်အလီၢ်ဒီး တၢ်ဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်အဆၢကတီၢ်တက့ၢ်.

 

ကၠီၣ်ကၠံယၢၣ်

Aerodromis Dasahleba 13th Street, No. 10

BILISI, 0182

GEORGIA

+995 32-276-23-59

တၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

မုၢ်တနံၤ တုၤလၢ မုၢ်ယဲၢ်နံၤ

ဂီၤခီ ၈:၃၀ တုၤလၢ ၁၀:၃၀ ဒီး ဟါခီ ၁:၃၀ တုၤလၢ ၃:၃၀ နၣ်ရံၣ်

ယံာ်ဝဲ မံးနံး ၃၀

တၢ်ဂ့ၢ်ဖျါစိ

လံာ်လဲၢ်ဘၣ်ဃးဒီး လံာ်စီဆှံန့ၣ် ကွဲးကျိးဝဲလၢ Azerbaijani, Georgian, ဒီး Kurdish Cyrillic ကျိာ်တဖၣ်လီၤ. ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဂီၤမူဒီး တၢ်ကလုၢ်လၢ ကျိာ်အံၤသ့လီၤ.

ဒီလိး တၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ် ဘရိၣ်ခၠၣ်တက့ၢ်.