ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ဝဲၤဒၢးဒီးတၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်အဂ့ၢ်

ပကွဲမုာ်ဘၣ်နၤလၢ နကဟဲဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်ပဝဲၤဒၢး ဒီးတၢ်စဲကျံးလံာ်လဲၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လီၤ. ကွၢ်ဃုတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအိၣ်အလီၢ်ဒီး တၢ်ဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်အဆၢကတီၢ်တက့ၢ်.

 

ကြံး(စ်)

Watch Tower Bible and Tract Society

Kifisias 77

GR 151 24 MAROUSI

GREECE

+30 210-619-7630

တၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

မုၢ်ဆၣ် တုၤ မုၢ်ဖီဖး

ဂီၤခီ ၈:၀၀ တုၤ ၁၂:၀၀ ဒီး ဟါခီ ၂:၀၀ တုၤ ၄:၀၀ နၣ်ရံၣ်

ယံာ်ဝဲ ၁ နၣ်ရံၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်ဖျါစိ

လံာ်လဲၢ်လၢဘၣ်ဃးဒီး လံာ်စီဆှံတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကွဲးကျိာ်ထံအီၤဆူ ကြံးကျိာ်, ကြံး ပှၤမဲာ်တထံၣ်တၢ်ကျိာ်, ကြံးစုပနီၣ်ကျိာ်, ဒီး ရိၣ်မ့နံကျိာ် (လၢပှၤသူအီၤလၢ ကြံးကလံၤစိးမ့ၢ်ဂ့ၤ ဒီးကြံးကလံၤထံးမ့ၢ်ဂ့ၤ) လီၤ. အံးထွဲကွၢ်ထွဲဝဲ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ Greece ဒီး Cyprus အပူၤလီၤ.

ဒီလိး ဆှၣ်တရံးဘရိၣ်ခၠၣ်တက့ၢ်.