ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ဝဲၤဒၢးဒီးတၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်အဂ့ၢ်

ပကွဲမုာ်ဘၣ်နၤလၢ နကဟဲဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်ပဝဲၤဒၢး ဒီးတၢ်စဲကျံးလံာ်လဲၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လီၤ. ကွၢ်ဃုတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအိၣ်အလီၢ်ဒီး တၢ်ဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ်အဆၢကတီၢ်တက့ၢ်.

 

ကလံၤထံး အၤဖြံၤကၤ

1 Robert Broom Drive East

Rangeview

KRUGERSDORP

1739

SOUTH AFRICA

+27 11-761-1000

တၢ်ဟးဆှၣ်တရံးကွၢ်တၢ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

မုၢ်ဆၣ် တုၤ မုၢ်ဖီဖး

ဂီၤခီ ၇:၄၅ တုၤ ဂီၤခီ ၁၁:၀၀ ဒီး ဟါခီ ၁:၀၀ တုၤ ၄:၀၀ နၣ်ရံၣ်

ယံာ်ဝဲ ၂ နၣ်ရံၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်ဖျါစိ

စဲကျံးဝဲလံာ်, မဲးကစံ, ဘရိၣ်ခၠၣ်ဒီး လံာ်ဖိတဖၣ်လၢ ကျိာ် ၁၃၀ ဘျဲၣ်ဒီးဆှၢဝဲဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၁၅,၀၀၀ ဘျဲၣ်လၢကီၢ် ၂၀ အပူၤလီၤ. လံာ်လဲၢ်ဘၣ်ဃးလံာ်စီဆှံန့ၣ် ကွဲးကျိာ်ထံဝဲလၢ ကျိာ် ၂၃ ကျိာ်လီၤ. ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဝဲ တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ် ဘီဘုၢ်ဘျီၣ်ရိဖှိၣ်လၢကီၢ် ၄၂ ကီၢ်အပူၤလီၤ.

ဒီလိး ဆှၣ်တရံးဘရိၣ်ခၠၣ်တက့ၢ်.