ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်တဖၣ်

ဃုသ့ၣ်ညါ ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်တဖၣ် အဂ့ၢ်တက့ၢ်. ဃုတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ် အလီၢ်တခါလၢ အဘူးဒီးနၤတက့ၢ်.

ဃုတၢ်လီၢ်လၢအဘူးဒီးနၤ

ပမၤ ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်တဖၣ်ဒ်လဲၣ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် မၤဝဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ် လၢတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အဂီၢ် တနွံခံဘျီလီၤ. (ဧ့ၤဘြံၤ ၁၀:၂၄, ၂၅) ပမၤထွဲလံာ်စီဆှံ အတၢ်သိၣ်လိတဖၣ်လၢ ပတၢ်အိၣ်မူပူၤသ့ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပသမံသမိးအီၤဖဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်တဖၣ်အံၤလီၤ. ပှၤဟဲထီၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်တဖၣ်အံၤသ့ ကိးဂၤဒဲးလီၤ.

ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအါတက့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်ပၣ်ဃုာ်သ့အဃိ လီၤဂာ်ဒီး တၢ်ကတိၤသကိးတၢ်လၢတီၤဒၢးလီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤဒီးမၤကတၢၢ်အီၤလၢ တၢ်သးဝံၣ်ဒီးတၢ်ထုကဖၣ်လီၤ. နမ့တမ့ၢ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဂၤ သနာ်က့နဟဲထီၣ် ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်သ့လီၤ. ပကွဲမုာ်ပှၤကိးဂၤဒဲးလီၤ. တလိၣ်နဘၣ်ဟ့ၣ် အဘူးအလဲဘၣ်. တၢ်ထၢတၢ်မၤဘူၣ် တအိၣ်ဘၣ်.