ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တဘၣ်တူၢ်ၡူနသးတဂ့ၤ

၂၀၁၇ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်

ပကွဲမုာ်ဘၣ်နၤလၢ နကဟဲထီၣ်တနံၣ်အံၤ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်လၢ ကဘၣ်တၢ်မၤအီၤသၢသီန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လီၤဆီတဖၣ်

  • တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဒီး တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢတဖၣ်– ပကနၢ်ဟူဘၣ်လၢ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ကစၢ်ယွၤ မၤစၢၤပှၤကိးကလုာ်ဒဲး ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ် “တူၢ်တၢ်” ကန့ၢ်အဂီၢ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.—ဧ့ၤဘြံၤ ၁၀:၃၆. ခ့ခါစှီၤကျိာ်

  • တၢ်ကလုၢ်ဒီးတၢ်ဂီၤမူအဖုၣ်– ပကမၤလိဘၣ်လၢ လံာ်စီဆှံဒီး န့ဆၢၣ်အတၢ်ဘၣ်တ့တဖၣ် သိၣ်လိပှၤ ဒ်သိးပကအိၣ်ဒီး တၢ်တူၢ်န့ၢ်ခီၣ်ကဲ ကသ့ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

  • တၢ်ဒုးနဲၣ်တၢ်ဂီၤမူ– ကိးနံၤဒဲး ဟါခီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ, ပကကွၢ်ဘၣ် တၢ်ဂီၤမူလၢ အဘၣ်ဃးဒီး ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဒူၣ် လၢနၢ်ပၢၢ်ထီၣ်လၢ ဘၣ်မနုၤအဃိ ယ့ၣ်ၡူးစံးဝဲလၢ– “သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ စီၤလိာ်အမါတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.—လူၤကၣ် ၁၇:၃၂.

  • တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢကမျၢၢ်အဂီၢ်– အိၣ်ဘှံးနံၤဂီၤခီန့ၣ် ပကနၢ်ဟူဘၣ် တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢ အခိၣ်တီမ့ၢ်ဝဲ “တဘၣ်တူၢ်ၡူကွံာ် နတၢ်မုၢ်လၢ်နီတဘျီတဂ့ၤ”

မတၤတဖၣ် ဟဲထီၣ်သ့လဲၣ်

ပှၤဟဲထီၣ်သ့ ကိးဂၤဒဲးလီၤ. နကနုာ်လီၤဘၣ်ဆူ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤအဂီၢ် တလိၣ်နဟ့ၣ်အပှ့ၤဘၣ် ဒီးတၢ်ထၢတၢ်မၤဘူၣ် တအိၣ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်.

ကွၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအလံာ်က့ ဒီး တၢ်ဂီၤမူလၢ ဘၣ်ဃးဒီး ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ် န့ၣ်တက့ၢ်.

ဃုတၢ်လီၢ်လၢအဘူးဒီးနၤ