ပကွဲမုာ်ဘၣ်သုကိးဂၤဒဲးလၢ ကဟဲထီၣ်ဘၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ် သၢသီလၢ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်မၤဝဲ လၢတနံၣ်ညါအံၤ.

တၢ်လၢနကထံၣ်ဒီးနၢ်ဟူဘၣ်တဖၣ်

  • တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤဒီး တၢ်မၤတၢ်သံကွၢ်စံးဆၢ– နကသ့ၣ်ညါဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢအဘၣ်ဃးဒီး နမ့ၢ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢခဲအံၤမ့ၢ်ဂ့ၤ ခါဆူညါမ့ၢ်ဂ့ၤ နအိၣ်ဒီးတၢ်သးဒူကသ့ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်

  • တၢ်ဂီၤမူတဖၣ်– နကထံၣ်ဘၣ်ပှၤဂၤအတၢ်လဲၤခီဖျိ—ဒီးဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ ယဲၢ်ကလုာ်လၢ—ကမၤစၢၤနၤဒ်သိးနကအိၣ်ဒီးတၢ်သးဒူ.

  • တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤလၢ ကမျၢၢ်အဂီၢ်– နကနၢ်ဟူဘၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ဂ့ၢ်လၢအမ့ၢ် ဘၣ်မနုၤအဃိ ယ့ၣ်ၡူးတဲဘၣ် ပၢ်လၢအသးအုးတဂၤလၢ “ပျံၤတၢ်တဂ့ၤ” န့ၣ်လဲၣ်. (မၢ်ကူး ၅:၃၆) လၢအိၣ်ဘှံးနံၤ ဂီၤခီန့ၣ် နကနၢ်ဟူဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီလၢအမ့ၢ် “တၢ်မုၢ်လၢ်လၢ ပှၤသံတဖၣ်ကသမူထီၣ်က့ၤန့ၣ် ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်သးဒူသ့လၢကျဲဒ်လဲၣ်.”

  • တၢ်ဒုးနဲၣ်တၢ်ဂီၤမူ– ဖဲမုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤဟါခီန့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဂီၤမူလၢအမ့ၢ် ဖဲဝံယိၤနါဒိးန့ၢ်ဘၣ်မူဒါအခါ ဘၣ်မနုၤအဃိ အပျံၤတၢ်ဒီးအဝဲဘၣ်ဃ့ၢ်လဲၣ်.

မတၤတဖၣ်ဟဲထီၣ်သ့လဲၣ်

ပှၤကိးဂၤဒဲးဟဲထီၣ်သ့ဝဲလီၤ. နတဘၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤဘၣ် ဒီးတၢ်တထၢစ့ၢ်ကီးတိၢ်မၤဘူၣ်ဘၣ်.

နနုာ်လီၤကွၢ်ဝဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်အံၤ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒီးနကွၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ဂီၤမူလၢ အဘၣ်ဃးဒီးပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်အံၤသ့လီၤ.