ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်သံ

ကိးနံၣ်ဒဲးတနံၣ်တဘျီန့ၣ် လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်အပူၤ ပမၤတၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်သံလီၤ. ယ့ၣ်ၡူးစံးတ့ၢ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လၢ “မၤတၢ်အံၤလၢ သုသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤ အဂ့ၢ်န့ၣ်တက့ၢ်” အဃိပမၤတၢ်အံၤလီၤ. (လူၤကၣ် ၂၂:၁၉) လၢခံတဘျီန့ၣ် ကဘၣ်လၢ -

၂၀၁၇, လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၁ သီ, မုၢ်ယူာ် (မုၢ်ခံနံၤ) လီၤ.

ပကွဲမုာ်ဘၣ်နၤလၢ နကဟဲထီၣ်

ပကွဲမုာ်ဘၣ်နၤလၢ နကဆဲးကျိးဒီးပှၤလၢ ဆၢကတီၢ်လီၤဆီအံၤလီၤ. ဒ်ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်အဂၤအသိး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်အံၤ ပှၤဟဲထီၣ်သ့ကိးဂၤဒဲးလီၤ. အဘူးအလဲတအိၣ် ဒီးတၢ်ထၢတၢ်မၤဘူၣ်တအိၣ်ဘၣ်.