ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢ်အိၣ်မူ ဖဲဘ့ၤသ့လး

မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ မတၤတဖၣ်မၤ ယဟိဝၤယွၤအတၢ်ဘၣ်သးလဲၣ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အဝဲၤတြၢ်န့ၣ် ပှၤမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်

ပှၤတမှံၤတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်မုာ်အီၤလၢ ကဟးဆှၣ်တရံးကွၢ် ပဝဲၤတြၢ်တဖျၢၣ်ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ပကွဲမုာ်ဘၣ်နၤလၢ နကဟဲဟးစ့ၢ်ကီးလီၤ.

မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ မတၤတဖၣ်မၤ ယဟိဝၤယွၤအတၢ်ဘၣ်သးလဲၣ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အဝဲၤတြၢ်န့ၣ် ပှၤမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်

ပှၤတမှံၤတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်မုာ်အီၤလၢ ကဟးဆှၣ်တရံးကွၢ် ပဝဲၤတြၢ်တဖျၢၣ်ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ပကွဲမုာ်ဘၣ်နၤလၢ နကဟဲဟးစ့ၢ်ကီးလီၤ.