ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ကမျၢၢ် တၢ်သးခုကစီၣ် တၢ်မၤ

ကမျၢၢ် တၢ်သးခုကစီၣ် တၢ်မၤ

သူ JW.ORG လၢနကနီၤလီၤ လံာ်စီဆှံတၢ်ကစီၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်

ယဟိဝၤ ပှၤအုၣ်အသး သးစၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, သးပှၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ သူဝဲ ပှာ်ယဲၤသန့လၢ ဘၣ်တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤဒီး နီၤလီၤဝဲ ဘီမုၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်ဆူ ပှၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အအိၣ်လီၤ.

ကမျၢၢ် တၢ်သးခုကစီၣ် တၢ်မၤ

သူ JW.ORG လၢနကနီၤလီၤ လံာ်စီဆှံတၢ်ကစီၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်

ယဟိဝၤ ပှၤအုၣ်အသး သးစၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, သးပှၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ သူဝဲ ပှာ်ယဲၤသန့လၢ ဘၣ်တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤဒီး နီၤလီၤဝဲ ဘီမုၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်ဆူ ပှၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အအိၣ်လီၤ.