ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ

တၢ်အိၣ်မူ လီၤပလိာ်ဒီး လံာ်စီဆှံ တၢ်သိၣ်တၢ်သီ

ယတအဲၣ်ဒိး အိၣ်မူဒ်သိး လၢညါလၢၤဘၣ်

ဒံၤမံထြံၤ ခီဆှါဝၤမ့ၢ် ပှၤအီသံးဖိတဂၤ, ဘၣ်ဆၣ် အဝဲစးထီၣ်ဖးဝဲ လံာ်စီဆှံကိးနံၤဒဲးလီၤ. တၢ်မနုၤ ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ် အသးလၢကဆီတလဲ အတၢ်အိၣ်မူလဲၣ်.

တၢ်အိၣ်မူ လီၤပလိာ်ဒီး လံာ်စီဆှံ တၢ်သိၣ်တၢ်သီ

ယတအဲၣ်ဒိး အိၣ်မူဒ်သိး လၢညါလၢၤဘၣ်

ဒံၤမံထြံၤ ခီဆှါဝၤမ့ၢ် ပှၤအီသံးဖိတဂၤ, ဘၣ်ဆၣ် အဝဲစးထီၣ်ဖးဝဲ လံာ်စီဆှံကိးနံၤဒဲးလီၤ. တၢ်မနုၤ ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ် အသးလၢကဆီတလဲ အတၢ်အိၣ်မူလဲၣ်.

သူ JW.ORG လၢနကနီၤလီၤ လံာ်စီဆှံတၢ်ကစီၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်

ယဟိဝၤ ပှၤအုၣ်အသး သးစၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, သးပှၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ သူဝဲ ပှာ်ယဲၤသန့လၢ ဘၣ်တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤဒီး နီၤလီၤဝဲ ဘီမုၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်ဆူ ပှၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အအိၣ်လီၤ.

ကမျၢၢ် တၢ်သးခုကစီၣ် တၢ်မၤ

သူ JW.ORG လၢနကနီၤလီၤ လံာ်စီဆှံတၢ်ကစီၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်

ယဟိဝၤ ပှၤအုၣ်အသး သးစၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, သးပှၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ သူဝဲ ပှာ်ယဲၤသန့လၢ ဘၣ်တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤဒီး နီၤလီၤဝဲ ဘီမုၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်ဆူ ပှၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အအိၣ်လီၤ.

သူ JW.ORG လၢနကနီၤလီၤ လံာ်စီဆှံတၢ်ကစီၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်

ယဟိဝၤ ပှၤအုၣ်အသး သးစၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, သးပှၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ သူဝဲ ပှာ်ယဲၤသန့လၢ ဘၣ်တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤဒီး နီၤလီၤဝဲ ဘီမုၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်ဆူ ပှၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အအိၣ်လီၤ.

တၢ်အိၣ်မူ ဖဲဘ့ၤသ့လး

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အဝဲၤတြၢ်န့ၣ် ပှၤမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်

ပှၤတမှံၤတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်မုာ်အီၤလၢ ကဟးဆှၣ်တရံးကွၢ် ပဝဲၤတြၢ်တဖျၢၣ်ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ပကွဲမုာ်ဘၣ်နၤလၢ နကဟဲဟးစ့ၢ်ကီးလီၤ.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အဝဲၤတြၢ်န့ၣ် ပှၤမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်

ပှၤတမှံၤတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်မုာ်အီၤလၢ ကဟးဆှၣ်တရံးကွၢ် ပဝဲၤတြၢ်တဖျၢၣ်ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ပကွဲမုာ်ဘၣ်နၤလၢ နကဟဲဟးစ့ၢ်ကီးလီၤ.

တၢ်အိၣ်မူ လီၤပလိာ်ဒီး လံာ်စီဆှံ တၢ်သိၣ်တၢ်သီ

ယတအဲၣ်ဒိး အိၣ်မူဒ်သိး လၢညါလၢၤဘၣ်

ဒံၤမံထြံၤ ခီဆှါဝၤမ့ၢ် ပှၤအီသံးဖိတဂၤ, ဘၣ်ဆၣ် အဝဲစးထီၣ်ဖးဝဲ လံာ်စီဆှံကိးနံၤဒဲးလီၤ. တၢ်မနုၤ ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ် အသးလၢကဆီတလဲ အတၢ်အိၣ်မူလဲၣ်.

ယတအဲၣ်ဒိး အိၣ်မူဒ်သိး လၢညါလၢၤဘၣ်

ဒံၤမံထြံၤ ခီဆှါဝၤမ့ၢ် ပှၤအီသံးဖိတဂၤ, ဘၣ်ဆၣ် အဝဲစးထီၣ်ဖးဝဲ လံာ်စီဆှံကိးနံၤဒဲးလီၤ. တၢ်မနုၤ ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ် အသးလၢကဆီတလဲ အတၢ်အိၣ်မူလဲၣ်.