ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ဆဲးကျိး

ဃု ပဝဲၤဒၢး လီၢ်အိၣ်ဆိးဒီး လီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်တက့ၢ်.

 

အံၣ်ခွ့ထိရယၣ် ကံၣ်နံၣ်

Les Témoins de Jéhovah du Cameroun

BP 889

DOUALA

CAMEROON

+၂၃၇ ၂၄၃ ၈၂၁ ၈၃၀

+၂၃၇ ၂၄၃ ၈၂၁ ၈၃၄

+၂၃၇ ၆၉၉ ၉၉၅ ၅၀၂

+၂၃၇ ၆၉၉ ၉၉၉ ၈၃၇

+၀၀၁ ၉၁၄-​၅၀၉-​၀၀၄၆ (ပာ်သူၣ်ပာ်သးတက့ၢ်- နကကိး ကီၢ်ခဲမရူဝဲၤတြၢ်အဂီၢ် သန့ၤထီၣ်အသးလၢ နထံကီၢ် လီတဲစိအဖီခိၣ်အဃိ နမ့ၢ်သူ U.S အလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်အံၤန့ၣ် တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤ ကကိညၢ်လၢ နဂီၢ်လီၤ.)

ဝဲၤဒၢးတၢ်မၤ အဆၢကတီၢ်

မုၢ်တနံၤ တုၤလၢ မုၢ်ယဲၢ်နံၤ

ဂီၤခီ ၇:၄၅ တုၤလၢ ၁၂:၀ဝ နၣ်ရံၣ် ဒီး ဟါခီ ၁:၁၅ တုၤလၢ ၅:၀၀ နၣ်ရံၣ်