ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ဆဲးကျိး

ဃု ပဝဲၤဒၢး လီၢ်အိၣ်ဆိးဒီး လီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်တက့ၢ်.

 

မီၣ်ရံၤၡဲး

Association of Jehovah’s Witnesses

5, Baissac Road

Petit Verger

Pointe aux Sables

MAURITIUS

+230 234-2530

ဝဲၤဒၢးတၢ်မၤ အဆၢကတီၢ်

မုၢ်ဆၣ် တုၤ မုၢ်ဖီဖး

ဂီၤခီ ၇:၃၀ တုၤ ဟါခီ ၁၂:၀၀ ဒီး ဟါခီ ၁:၀၀ တုၤ ဟါခီ ၄:၃၀ နၣ်ရံၣ်