ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ဆဲးကျိး

ဃု ပဝဲၤဒၢး လီၢ်အိၣ်ဆိးဒီး လီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်တက့ၢ်.

 

ဘြံးတၢၣ် ဘၢကၠံ ကီးတဖၣ်

Jehovah’s Witnesses

900 Red Mills Road

WALLKILL NY 12589-3223

UNITED STATES

+1 845-744-6000

ဝဲၤဒၢးတၢ်မၤ အဆၢကတီၢ်

မုၢ်တနံၤ တုၤ မုၢ်ယဲၢ်နံၤ

ဂီၤခီ ၈:၀၀ တုၤ မုၢ်ဆါခီ ၁၂:၀၀ နၣ်ရံၣ် ဒီး မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၁:၀၀ တုၤ ဟါခီ ၅:၀၀ နၣ်ရံၣ် (ကီၢ်မုၢ်ထီၣ် အတၢ်ဆၢကတီၢ်)