ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ဆဲးကျိး

ဃု ပဝဲၤဒၢး လီၢ်အိၣ်ဆိးဒီး လီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်တက့ၢ်.

 

စွံဒဲၣ်

Jehovah’s Witnesses

Scandinavia Branch

Stenhusvej 28

DK-4300 HOLBAEK

DENMARK

+46 589-861-00

ဝဲၤဒၢးတၢ်မၤအဆၢကတီၢ်

မုၢ်တနံၤ တုၤလၢ မုၢ်ယဲၢ်နံၤ

ဂီၤခီ ၈:၀၀ နၣ်ရံၣ် တုၤလၢ ၁၂:၀၀ နၣ်ရံၣ် ဒီး ဟါခီ ၁:၀၀ နၣ်ရံၣ် တုၤလၢ ဟါခီ ၅:၀၀ နၣ်ရံၣ်