ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ဆဲးကျိး

ဃု ပဝဲၤဒၢး လီၢ်အိၣ်ဆိးဒီး လီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်တက့ၢ်.

 

ခီကိၣ် (ဘြၤစဘဲၤ)

Association Les Témoins de Jéhovah

BP 634

LIMETE

KINSHASA

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

+၂၄၃ ၈၁-​၅၅၅-​၁၀၀၀

+၂၄၃ ၉၉-​၈၁၈-​၉၇၉၁

ဝဲၤဒၢးတၢ်မၤ အဆၢကတီၢ်

မုၢ်တနံၤ တုၤလၢ မုၢ်ယဲၢ်နံၤ

ဂီၤခီ ၈:၃၀ တုၤလၢ ၁၂:၀ဝ နၣ်ရံၣ် ဒီး ဟါခီ ၁:၀၀ တုၤလၢ ၄:၄၅ နၣ်ရံၣ်