ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ဆဲးကျိး

ဃု ပဝဲၤဒၢး လီၢ်အိၣ်ဆိးဒီး လီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်တက့ၢ်.

 

ကီၢ်ကဲဘံယါ

Association Les Témoins de Jéhovah du Sénégal

BP 29896

12000 DAKAR

SENEGAL

+221 33-​820-​80-​00

ဝဲၤဒၢးတၢ်မၤ အဆၢကတီၢ်

မုၢ်ဆၣ် တုၤ မုၢ်ဖီဖး

ဂီၤခီ ၈:၀၀ တုၤ ၁၂:၃၀ နၣ်ရံၣ် ဒီး ဟါခီ ၁:၄၅ တုၤ ဟါခီ ၅:၄၅ နၣ်ရံၣ် (Gambia / Greenwich Mean Time)