ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ဆဲးကျိး

ဃု ပဝဲၤဒၢး လီၢ်အိၣ်ဆိးဒီး လီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်တက့ၢ်.

 

ကရ့လဲ(န်)

Jehovah’s Witnesses

Scandinavia Branch

Stenhusvej 28

DK-4300 HOLBAEK

DENMARK

ဝဲၤဒၢးတၢ်မၤ အဆၢကတီၢ်

မုၢ်ဆၣ် တုၤ မုၢ်ဖီဖး

ဂီၤခီ ၈:၀၀ နၣ်ရံၣ် တုၤ ၁၂:၀၀ နၣ်ရံၣ် ဒီး ဟါခီ ၁:၀၀ နၣ်ရံၣ် တုၤ ဟါခီ ၅:၀၀ နၣ်ရံၣ်