• ထံကီၢ်ဒီးတၢ်လီၢ်လၢ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်အိၣ်ဝဲ—​၂၄၀

  • ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်—​၈,၅၇၉,၉၀၉

  • မၤဝဲတၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံလၢ အဘူးအလဲတအိၣ်—​၁၀,၀၇၉,၇၀၉

  • ပှၤလၢအဟဲထီၣ် တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် ခရံာ်အတၢ်သံ—​၂၀,၃၂၉,၃၁၇

  • တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်—​၁၁၉,၉၅၄