ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢ်သံကွၢ်လၢညီနုၢ်ပှၤသံကွၢ်တဖၣ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ဟဲလၢပှၤလၢအိၣ်တ့ၢ်လံဒီး အတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဖၣ် အအိၣ်လဲၣ်.

တၢ်မနုၤထိၣ်ဂဲၤထီၣ်ပှၤလၢ ပကဟဲလၢပှၤလၢ အိၣ်ဒီးအတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဖၣ် အအိၣ်လဲၣ်.

မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ မတၤတဖၣ်မၤ ယဟိဝၤယွၤအတၢ်ဘၣ်သးလဲၣ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အလံာ်လဲၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤဒီး ကွဲးကျိာ်ထံအီၤဒ်လဲၣ်

ပထုးထီၣ်လံာ်လဲၢ်လၢ ကျိာ် ၇၀၀ ဘျဲၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိ ပဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးထုးထီၣ်လံာ် ထဲအံၤညါလဲၣ်.

တၢ်သံကွၢ်လၢညီနုၢ်ပှၤသံကွၢ်တဖၣ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ထံၣ်ဝဲ စဲအ့ၣ်အတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဒ်လဲၣ်

အဝဲသ့ၣ် အတၢ်နာ် လီၤပလိာ်လိာ်အသးဒီး ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် အတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါဧါ

ဘၣ်ဃးဒီးပှၤ

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်တဖၣ်

ဃုသ့ၣ်ညါ ပအိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်အလီၢ် ဒီးပဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ်ဒ်လဲၣ် န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်သံကွၢ်လၢညီနုၢ်ပှၤသံကွၢ်တဖၣ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်မၤအဂီၢ် ဒိးန့ၢ်ကျိၣ်စ့ဖဲလဲၣ်

တၢ်တထၢတၢ်မၤဘူၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆံဆဲၣ်ပူတပူသနာ်က့, ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအတၢ်မၤ လဲၤထီၣ်လဲၤထီဆူညါအဂ့ၢ်န့ၣ် ဃုသ့ၣ်ညါတက့ၢ်.

တၢ်ဂ့ၢ်အဖုၣ်တဖၣ်—ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်

  • ထံကီၢ်ဒီးတၢ်လီၢ်လၢ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်အိၣ်ဝဲ—​၂၄၀

  • ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်—​၈,၃၄၀,၉၈၂

  • မၤဝဲတၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံလၢ အဘူးအလဲတအိၣ်—​၁၀,၁၁၅,၂၆၄

  • ပှၤလၢအဟဲထီၣ် တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် ခရံာ်အတၢ်သံ—​၂၀,၀၈၅,၁၄၂

  • တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်—​၁၁၉,၄၈၅