ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၁, ၂၀၁၆
တၢ်ပာ်ထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အသီမနုၤတဖၣ်လဲၣ်

သးဝံၣ် စံးထီၣ်ပတြၢၤ ယဟိဝၤယွၤ —တၢ်သးဝံၣ် ၁၄၆ တုၤလၢ ၁၅၀ န့ၣ်ပမၤန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ Online အဖီခိၣ်သ့လံ

သးဝံၣ် စံးထီၣ်ပတြၢၤ ယဟိဝၤယွၤ —တၢ်သးဝံၣ် ၁၄၆ တုၤလၢ ၁၅၀ န့ၣ်ပမၤန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ Online အဖီခိၣ်သ့လံ

သးဝံၣ် စံးထီၣ်ပတြၢၤ ယဟိဝၤယွၤ တၢ်သးဝံၣ်အသီ ယဲၢ်ယုၢ်အံၤ ခဲအံၤပမၤန့ၢ်အီၤလၢ jw.org အဖီခိၣ်သ့လံ.

  • ၁၄၆—သုမၤတၢ်လၢယဂီၢ်

  • ၁၄၇—ပှၤလီၤဆီ တကလုာ်

  • ၁၄၈—နဟ့ၣ်လီၤပှၤ နဖိခွါထဲတဂၤဧိၤ

  • ၁၄၉—တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်လၢ တၢ်ပှ့ၤက့ၤအဂီၢ်

  • ၁၅၀—ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤစၢၤအါထီၣ်