ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအတၢ်ဘျၢ

တၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအတၢ်ဘျၢ

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်အတၢ်ကရၢကရိန့ၣ် ပာ်ကဲဝဲပှၤတဂၤစုာ်စုာ်အတၢ်ဂ့ၢ်ခူသူၣ် အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် (rights of privacy)လၢအဒိးသန့ၤထီၣ်အသးဒီး တၢ်သိၣ်တၢ်သီမိၢ်ပှၢ်လၢ အိၣ်လၢလံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ်လီၤ. ပတၢ်ကရၢကရိအံၤသ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်ဆဲးကျိာ်လိာ်သးတီတီလိၤလိၤ လၢတၢ်သးဘျၢအပူၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်ဝဲလီၤ. နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဒီးနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤခူသူၣ်လၢ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ပာ်ဃာ်ဝဲန့ၣ်တၢ်ကသူအီၤဒ်သိး ကမၤလၢပှဲၤထီၣ်ဝဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ အတၢ်တိာ်ပာ်ဒီးမၤစၢၤပှၤဂၤလၢ အလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ဒီးသဒၢအီၤဂ့ၤဂ့ၤလီၤ. (ကတိၤဒိ ၁၅:၂၂; ၂၅:၉) ပသ့ၣ်ညါလၢတၢ်ဒီသဒၢဃာ်တၢ်ဂ့ၢ်ခူသူၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်ဒိၣ်မးလီၤ.—ကတိၤဒိ ၂၀:၁၉.

ထံကီၢ်အါဘ့ၣ်န့ၣ်ပာ်လီၤတၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒ်သိး ကဒီသဒၢဝဲပှၤတဂၤစုာ်စုာ်အတၢ်ဂ့ၢ်ခူသူၣ် အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လီၤ. စးထီၣ်လၢညါလံၤလံၤ တချုးလၢပှၤထုးထီၣ်ဝဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ ကဘၣ်ဒီသဒၢဝဲပှၤဂၤအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ်, ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်ကရၢကရိဒီသဒၢဝဲ ပှၤဂၤအတၢ်ဂ့ၢ်ခူသူၣ်လီၤ. ဒီးခဲအံၤယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်ကရၢကရိဆဲးဒီသဒၢဒံးဝဲ ပှၤဂၤအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဒ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအတၢ်ဘျၢလၢ လံာ်ပူၤအံၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲအသိးလီၤ.

ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်သူလံာ်ပတံထီၣ်

ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဘျၢအံၤ ဘၣ်တၢ်သူအီၤလၢ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်ကရၢကရိ လၢအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါန့ၣ်လီၤ. ဒီးယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးအဝဲၤတြၢ်တဖၣ် ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်ဝဲမူဒါလၢ တၢ်ဘျၢအံၤအဂီၢ်လီၤ.

တၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ

ဘၣ်ဃးဒီးနနီၢ်ကစၢ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤခဲလၢာ်န့ၣ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်ကရၢကရိသူဝဲ ဒီးဒီသဒၢဝဲဒ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီမိၢ်ပှၢ် လၢလာ်တဖၣ်အံၤအိၣ်ဝဲအသိးလီၤ-

 1. ၁. နနီၢ်ကစၢ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ် ကဘၣ်တၢ်သူအီၤဒ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီအိၣ်ဝဲအသိးလီၤ.

 2. ၂. နနီၢ်ကစၢ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ဃာ်အီၤ ဒီးအလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်န့ၣ် တၢ်ကသူအီၤထဲလၢကမၤလၢပှဲၤထီၣ်ဝဲ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်တိာ်ပာ်ဒီး မၤစၢၤပှၤဂၤလၢ အလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

 3. ၃. နနီၢ်ကစၢ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤနီၣ်ဃာ်အီၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒီး ဘၣ်တၢ်ဘှီဘၣ်ထီၣ်အီၤထီဘိလီၤ. ဖဲတၢ်ကရၢကရိထံၣ်ဝဲလၢ တၢ်ကမၣ်မ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်တမံၤမံၤန့ၣ် ကဘှီဘၣ်ထီၣ်က့ၤဝဲလၢအဆိအချ့လီၤ.

 4. ၄. နနီၢ်ကစၢ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ် တၢ်ကရၢကရိကပာ်ဃာ်အီၤဒ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီအိၣ်ဝဲအသိးလီၤ.

 5. ၅. ဒ်တၢ်သမံသမိးတ့ၢ်ဝဲတၢ်ဂ့ၢ်အသိး တၢ်ကဘၣ်ပာ်ကဲဝဲ rights of data subjects လီၤ.

 6. ၆. ပသူ technical ဒီးတၢ်ကရၢကရိအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢကဒီသဒၢဃာ်ဝဲ ပှၤဂၤအဂ့ၢ်အကျိၤလၢ တၢ်တဟ့ၣ်အခွဲးလၢတၢ်ကပာ်ဖျါထီၣ်အီၤ ဒီးတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်ပှၤဂၤအဂ့ၢ်အကျိၤလၢ အထီဒါဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီ န့ၣ်လီၤ. ကယဲၢ်ခီၣ်ဖၠူထၢၣ်လၢ အိၣ်ဒီးနီၢ်ကစၢ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ် အိၣ်ဝဲဒီး password လၢအဒီသဒၢဝဲခီၣ်ဖၠူထၢၣ်တဖျၢၣ်စုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢဖဲတၢ်မၤဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် ထဲ ပှၤသူခီၣ်ဖၠူထၢၣ်ဖိလၢအအိၣ်ဒီး passwords န့ၣ်နုာ်လီၤကွၢ်ဝဲခီၣ်ဖၠူထၢၣ်သ့ဝဲလီၤ. ဒီးဖဲတၢ်မၤဝံၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ရူတဖၣ်ကဘၣ်တၢ်ကးပံးအီၤ ဒီးပှၤလၢအနုာ်လီၤဝဲသ့တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ထဲပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလီၤ.

 7. ၇. တၢ်လိၣ်မ့ၢ်တအိၣ်လၢ ကမၤလၢပှဲၤထီၣ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်ကရၢကရိ အတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်တိာ်ပာ်ဒီး မၤစၢၤပှၤဂၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် နနီၢ်ကစၢ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ တၢ်တဆှၢလီၤအီၤလၢဝဲၤတြၢ်တဖျၢၣ်ဘၣ်တဖျၢၣ်အအိၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်သးအိၣ်တူၢ်လိာ်ဝဲလၢ ကကဲထီၣ်ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဂၤအဃိ, ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲလၢ အနီၢ်ကစၢ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ် တၢ်ဆှၢလီၤအီၤလၢဝဲၤတြၢ်တဖျၢၣ်ဘၣ်တဖျၢၣ်သ့ဝဲလီၤ.

Rights of the Data Subject

 1. ၁. A data subject’s right ကဘၣ်တၢ်ဒီသဒၢနီၢ်ကစၢ်ဒီး နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤခူသူၣ်, ဒီးတၢ်မၤဘၣ်ထီၣ်က့ၤ ဒီးမၤလီၤမၢ်က့ၤနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤခူသူၣ်န့ၣ် ကဘၣ်မၤဝဲဒ်ယဟိဝၤပှၤအုၣ်သးတဖၣ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးအတၢ်ဘျၢအိၣ်ဝဲအသိးလီၤ.

 2. ၂. ပှၤတဂၤဂ့ၤတဂၤဂ့ၤ မ့ၢ်ဃ့ထီၣ်ဝဲဒ် Rights of the Data Subject အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအိၣ်ဝဲအသိးန့ၣ် ကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲအနီၢ်ကစၢ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလီၤ.

 3. ၃. ဘၣ်ဃးဒီး data subject တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ် ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်ဃ့ထီၣ်ဝဲဒ်သိးကဃ့ကွၢ်ဝဲတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ, ကဘှီဘၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ, မ့တမ့ၢ် မၤလီၤမၢ်ကွံာ် နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဒီးနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤခူသူၣ်န့ၣ်, တၢ်ကရၢကရိ ကကွၢ်ဆိကမိၣ်ထံဝဲတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဒ်သိးကဘှီဘၣ်ထီၣ်က့ၤဝဲ, မ့တမ့ၢ် မၤလီၤမၢ်ကွံာ် နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဒီးနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤခူသူၣ်န့ၣ်လီၤ. ပတၢ်ကရၢကရိဆိကမိၣ်ထံဝဲလၢ တၢ်ဆီတလဲတၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ကမၤဘၣ်ဒိဝဲတၢ်ကရၢကရိ အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဧါ.

 4. ၄. တၢ်ကရၢကရိ သးအိၣ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤဝဲ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဂၤစုာ်စုာ် အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤ. တၢ်မ့ၢ်မၤလီၤမၢ်ကွံာ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဂၤစုာ်စုာ် အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကကဲထီၣ်တၢ်တံာ်တာ်လၢ တၢ်ကရၢကရိအတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ အတၢ်နာ်ဒီးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအတၢ်မၤအဂီၢ်လီၤ.

တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကဟဲထံၣ်လိာ်သး

ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်တူၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ တၢ်မၤဘၣ်ဒိအတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်န့ၣ် အဝဲဟဲထံၣ်လိာ်အသးဒီး ဝဲၤတြၢ်ကမံးတံာ် သ့ခီဖျိကွဲးထီၣ်ဝဲအနီၢ်ကစၢ်လံာ်ပရၢတဘ့ၣ်လီၤ. လံာ်ပရၢအံၤကဘၣ်တၢ်ဆှၢဆိအီၤခံနွံ တချုးလၢအဟဲထံၣ်လိာ်အသးန့ၣ်လီၤ.