ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

တၢ်သူနနီၢ်ကစၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ

တၢ်သူနနီၢ်ကစၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ

ပဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ်​ ဒီးပဘၣ်သူနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢထံကီၢ်တနီၤအပူၤဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်​ ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ ထံကီၢ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ် အတၢ်သူနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအလံာ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါအါထီၣ်​ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ်​ ဃုထၢန့ၢ်ထံကီၢ်လၢ အဖီလာ်အံၤတက့ၢ်.