ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

JW တၢ်ကစီၣ်

ဖး​တၢ်ကစီၣ်​လၢ အ​ဘၣ်ဃး​ဒီး ယဟိဝၤ​ပှၤအုၣ်​အသး​အဂ့ၢ်​လၢ online အ​ပူၤ​တက့ၢ်. ဘၣ်ဃး တၢ်မူးတၢ်ရၢ် ဒီး မံဒံယါ​တၢ်ကစီၣ်​န့ၣ်​ အိၣ်​စ့ၢ်ကီး​ဝဲ​လီၤ.

၂၀၂၁ ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ် ပာ်ဖျါထီၣ်​ တၢ်ကစီၣ်အသီ—၁

ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ် တဲပၠးပှၤ တၢ်လဲၤခီဖျိလၢ အန့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါ လၢအပာ်ဖျါထီၣ်န့ၢ်ပှၤ, လၢတၢ်ဆါသံသတြိာ် ရၤလီၤသးအတီၢ်ပူၤဒၣ်လဲာ် ပတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မၤန့ၣ်​ ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

၂၀၂၁ ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ် ပာ်ဖျါထီၣ်​ တၢ်ကစီၣ်အသီ—၁

ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ် တဲပၠးပှၤ တၢ်လဲၤခီဖျိလၢ အန့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါ လၢအပာ်ဖျါထီၣ်န့ၢ်ပှၤ, လၢတၢ်ဆါသံသတြိာ် ရၤလီၤသးအတီၢ်ပူၤဒၣ်လဲာ် ပတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မၤန့ၣ်​ ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

ဟီၣ်ခိၣ်​ဒီဘ့ၣ် တၢ်ကစီၣ်

၂၀၂၀ ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ် ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ကစီၣ်အသီ—၉

ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ် ကပာ်ဖျါထီၣ်​ ဘၣ်မနုၤအဃိ ပဘၣ်ဆဲးအိၣ်ဒီးတၢ်ပလီၢ်ပဒီ ဒီးပဒီသဒၢလီၤပနီၢ်ကစၢ်လၢ COVID-19 တၢ်ဆါအံၤကသ့ဒ်လဲၣ်.

ဟီၣ်ခိၣ်​ဒီဘ့ၣ် တၢ်ကစီၣ်

၂၀၂၀ ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ် ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ကစီၣ်အသီ—၈

ပှၤ​ပၢဆှၢတၢ်​ကမံးတံာ်​န့ၣ်​က​ၡဲ​ပၠးဝဲ လံာ်စီဆှံ​ဝံ​အ​တၢ်စံးပာ်​န့ၣ်​ မၤစၢၤ​ပှၤလၢ ပ​က​ဆဲး​အိၣ်ဒီး​တၢ်​တူၢ်န့ၢ်​ခီၣ်ကဲ​လၢ တၢ်ဆါ​ရၤလီၤ​သး​အဆၢ​ကတီၢ်​အံၤန့ၣ်​လီၤ.

ဟီၣ်ခိၣ်​ဒီဘ့ၣ် တၢ်ကစီၣ်

၂၀၂၀ ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ် ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ကစီၣ်အသီ—၇

ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ တၢ်ဂ့ၢ်တနီၤလၢ ဖဲတၢ်ဆါရၤလီၤအသးအဆၢကတီၢ်အံၤ ပှၤသးစၢ်တဖၣ်​ လဲၤခီဖျိဝဲ တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်​ န့ၢ်ဝဲဒ်လဲၣ်.

ဟီၣ်ခိၣ်​ဒီဘ့ၣ် တၢ်ကစီၣ်

၂၀၂၀ ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ် ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ကစီၣ်အသီ—၆

ပှၤ​ပၢဆှၢတၢ်​ကမံးတံာ်​က​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်​န့ၢ်​ပှၤ တၢ်ဆါ​ရၤလီၤ​သး​ဒၣ်လဲာ် ပ​ဆဲး​ဒိးန့ၢ်​ဝဲ နီၢ်သး​တၢ်အီၣ်​တၢ်အီ​တဖၣ်​လၢ​လၢပှဲၤပှဲၤ​န့ၣ်​လီၤ.

ဟီၣ်ခိၣ်​ဒီဘ့ၣ် တၢ်ကစီၣ်

၂၀၂၀ ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ် ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ကစီၣ်အသီ—၅

ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ယဟိဝၤယွၤလတၢ်အဲၣ်ဒီးတၢ်ကဟုကယၤ ဖဲတၢ်ဆါရၤလီၤအဆၢကတီၢ်အံၤ.

ကီၢ်ရၢၡါ

တၢ်မၤအၢမၤနးတဖၣ်န့ၣ်​ ပတလိၣ်ပျံၤအီၤဘၣ်

ဖဲ ၂၀၁၉ တနံၣ်တဘျီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်န့ၣ်​ ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခွါ မးခ် စဲဒဲၣ်စဲၣ်လၢအမ့ၢ်ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်န့ၣ်​ ဟ့ၣ်လီၤဝဲတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤလၢ အခိၣ်တီမ့ၢ်ဝဲ “တလိၣ်လၢပကပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်ဘၣ်.” လၢအတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤန့ၣ်​ ပာ်ဃုာ်ဝဲဒီး တၢ်ဂီၤမူဖုၣ်ကိာ်လၢ အဘၣ်ဃးဒီး ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်ဒီး ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခွါ အတၢ်လဲၤခီဖျိလၢ အအိၣ်လၢ ကီၢ်ရၢၡါ လၢအဘၣ်တၢ်မၤအၢမၤနးအီၤသ့ၣ်တဖၣ်.

ဟီၣ်ခိၣ်​ဒီဘ့ၣ် တၢ်ကစီၣ်

၂၀၂၀ ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ် ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ကစီၣ်အသီ—၄

ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ တၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲတဖၣ်​ လၢအမၤစၢၤဝဲ တၢ်ဆၢတဲာ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးဒီး ဘီမုၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.‏

ဟီၣ်ခိၣ်​ဒီဘ့ၣ် တၢ်ကစီၣ်

၂၀၂၀ ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ် ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ကစီၣ်အသီ—၃

ပ​နၢ်ဟူ​ဘၣ်​ ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲ တၢ်ရဲၣ်​တၢ်ကျဲၤ​လၢ တၢ်​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တၢ်​လီၤဆီ ဒီး​တၢ်​မၤတၢ်​သ့ၣ်နီၣ်​ထီၣ်​က့ၤ ယ့ၣ်ၡူး​အ​တၢ်သံ​အမူး​လီၤ.

ဟီၣ်ခိၣ်​ဒီဘ့ၣ် တၢ်ကစီၣ်

၂၀၂၀ ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ် ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ကစီၣ်အသီ—၂

ယဟိဝၤ​ယွၤ ဟံးစု​နဲၣ်ကျဲ​ဝဲ ခီဖျိ​လၢ အ​တၢ်​ကရၢကရိ​လၢ ဆၢကတီၢ်​လၢ အကီ​အခဲ ဒီး​အံးထွဲ​ကွၢ်ထွဲ​ပှၤ ခီဖျိ​လၢ တၢ်​အိၣ်ဖှိၣ်​သးပှၢ်​တဖၣ်​ လၢ​တၢ်အဲၣ်​တၢ်ကွံ​အ​ပူၤ ဒ်လဲၣ်​န့ၣ်​ န​ကွၢ်အီၤသ့လီၤ.

ဟီၣ်ခိၣ်​ဒီဘ့ၣ် တၢ်ကစီၣ်

၂၀၂၀ ပှၤပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ် ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ကစီၣ်အသီ—၁

လၢ​တယံာ်ဒံးဘၣ်​ ဘၣ်ဃး​ဒီး Coronavirus တၢ်ဆါ​လၢ အရၤ​လီၤသး​ဘၣ်ကူ​တၢ်​န့ၣ်​ ယဟိဝၤ​ပှၤအုၣ်​အသး​လၢ အ​အိၣ်​လၢ South Korea, Italy, ဒီး United States တဖၣ်​ အဝဲသ့ၣ်​ မၤထွဲ​ဝဲ တၢ်မနုၤ​လဲၣ်န့ၣ်​ ဒိကနၣ်​ကွၢ်​တက့ၢ်.

ကီၢ်ရၢၡါ

တၢ်​သံကွၢ်​စံးဆၢ ဒီး ဒီပုၢ်ဝဲၢ် ဒမံၤထြံၤ မံၤခ့လီး

ဒီပုၢ်ဝဲၢ် မံၤခ့လီး​န့ၣ်​ ပှၤ​ဖီၣ်​အီၤ​ဖဲ လါမ့ၤ ၂၉, ၂၀၁၈ လီၤ. အဝဲ​ဘၣ်​အိၣ်​လၢ​ဃိာ်ပူၤ တဘျုး​လါညါ. ဖဲ တၢ်​သံကွၢ်​စံးဆၢ အဆၢ​ကတီၢ် အဝဲ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ ဒီး​အမါ​လၢ​အိၣ်ဒီး​တၢ်​သးတီ​န့ၣ်​ ဆီၣ်ထွဲ​မၤစၢၤ​အီၤ​လၢ က​ဆဲး​အိၣ်ဒီး တၢ်​တူၢ်န့ၢ်​ခီၣ်ကဲ​အဂီၢ်​လီၤ. အဝဲ​တဲ​စ့ၢ်ကီး​ဝဲ​လၢ ဖဲ​အ​တဲပၠး ပှၤဂၤ​လံာ်စီဆှံ တၢ်မ့ၢ်​တၢ်တီ​အခါ မၤစၢၤ​အီၤ​လၢ က​ပာ်အသး​မုာ်မုာ်​ခုၣ်ခုၣ်​ ဒီး​က​ဆဲး​အိၣ်ဒီး တၢ်​သးခု​လီၤ.