Miŋgi hɔlteŋ o yau Emɔɔsi wo choo, sɔɔŋ dimiŋ o yauwo hoo niŋ le nyɛmkiɔɔŋ faŋaŋndo kɔɔli nduyɛ mbo chɔm mɛɛ Masale Mɛsayanɔɔ le huŋ niŋ yɛ.