Skip to content

Skip to secondary menu ## link, for screen reader

Mga Saksi ni Jehova

Kinaray-a

The Watchtower kag Awake! nga mga Magasin

Ma-download run ang atun mga nabase sa Biblia nga mga magasin sa sobra 150 ka mga lenggwahe. The Watchtower nagapakita kang importansya kag kasanagan ka mga tagna sa Biblia nga nagakaratabo sa kalibutan. Ginapa-umpawan na kadya ang mga tawo kang mayad nga balita ka Ginhari-an kang Dios kag gapabaskug ka pagtu-o kay Jesu-Cristo. Ginapakita kang Awake! kon paano tubangnun ang mga libug kadya kag magtukud kang pagsarig sa saad ka Tagtuga ang malinung kag sigurado bag-o nga kalibutan.

 

Sori. Ang dya nga online content indi available sa dya nga lenggwahe.

May sulud run para sa dya nga lenggwahe sa sunod-sunod nga mga pahina: