Skip to content

Skip to secondary menu ## link, for screen reader

Mga Saksi ni Jehova

Kinaray-a

Gusto Mo Maman-an ang Kamatuoran?

Gusto Mo Maman-an ang Kamatuoran?

ANG kamatuoran parte sa ano? Parte sa pira ka pinakaimportante nga mga pamangkot nga ginapautwas kang mga tawo. Basi ginapaligban mo ang mga pamangkot parehas kang masunod:

  • Nagasapak gid bala ang Dios kanatun?
  • Matapos gid bala ang inaway kag pag-antos?
  • Ano ang nagakatabu kanatun kon patay run kita?
  • May dyan pa bala paglaum para sa napatay?
  • Paano ako mangamuyo agud pamatian kang Dios?
  • Paano ko masapwan ang kalipay sa kabuhi?

Diin mo sagapun ang sabat sa mga pamangkot nga dya? Linibo ka libro sa mga librarya kag mga baraligyaan ang nagapasarig nga makasabat, pero ang sabat kang isara nagasumpakil sa isara. Ang iba sarang mausar sa primero pero indi magbuhay mangin dinumaan gani ginaliwan ukon ginabaylohan.

Sangka libro gid lang ang makatugro kang masarigan nga mga sabat. Libro dya kang kamatuoran. Si Jesucristo nagkuon sa anang pangamuyo sa Dios: “Ang pulong mo kamatuoran.” (Juan 17:17) Kadya naman-an natun nga ria nga Pulong amo ang Balaan nga Biblia. Sa masunod nga pinanid, makita mo ang maathag kag segurado nga mga sabat kang Biblia sa mga pamangkot sa ibabaw.

Nagasapak Gid Bala ang Dios Kanatun?

Sangka tawo nga ginapalibutan kang raku nga mga tawo

KON ANDUT GINAPAMANGKOT DYA: Nagaistar kita sa kalibutan nga lapnag ang kapintas kag inhustisya. Duro nga relihiyon ang nagatudlo nga ang atun pag-antos ana kang Dios pagbuut.

ANG BIBLIA NAGATUDLO: Ang Dios indi mapabangdan kang kalainan. “Marayu ka tama para sa matuod nga Dios nga maghimo kang malain, kag sa Labing Gamhanan nga maghimo kang indi husto!” kuon kang Job 34:10. May mahigugmaun nga tuyo ang Dios para sa katawhan. Gintudloan kita ni Jesus mangamuyo: “Amay namun sa langit,…mag-abot ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuut rugya sa lupa, parehas kang sa langit.” (Mateo 6:9, 10) Nagapakita nga ginasapak gid kita kang Dios gani makaseguro kita nga tumanun na ang anang katuyoan kanatun.—Juan 3:16.

Basaha man ang Genesis 1:26-28; Santiago 1:13; kag 1 Pedro 5:6, 7.

Matapos Gid Bala ang Inaway kag Pag-antos?

Soldado

KON ANDUT GINAPAMANGKOT DYA: Ang inaway padayon nga nagakutul kang kabuhi ka indi maisip nga karakuun kang tawo. Tanan kita nagabatyag kang pag-antos kang mga tawo.

ANG BIBLIA NAGATUDLO: Ang Dios nagatagna kang sangka tion nga paluntadun na ang katawhayan sa bilog nga lupa. Sa anang Ginharian ukon langitnun nga pagdumarahan, ang mga tawo ‘indi run magtuon kang inaway.’ Sa baylo, “salsalun nanda ang mga espada nga mangin arado.” (Isaias 2:4) Tapuson kang Dios ang tanan nga pag-antos kag inhustisya. Nagapasarig ang Biblia: “Pahidan [kang Dios] ang kada luha sa andang mga mata, kag wara run ti kamatayun, bisan paglalaw, bisan panangis, bisan kasakit pa. Ang mga butang kang una [lakip ang inhustisya kag mga arantuson tulad] wara run.”—Bugna 21:3, 4.

Basaha man ang Salmo 37:10, 11; 46:9; kag Miquias 4:1-4.

Ano ang Nagakatabu Kanatun Kon Patay Run Kita?

Patyo

KON ANDUT GINAPAMANGKOT DYA: Kalabanan kang mga relihiyon nagatudlo nga may dyan sangka bagay sa sulud kang tawo nga nagakabuhi gihapon bisan napatay run tana. Ang pagpati kang iba amo nga ang patay makahalit pa sa buhi, ukon ginapamatbatan kang Dios ang mga malain nga napatay paagi sa dayon nga pagpaantos sa nagadabadaba nga impyerno.

ANG BIBLIA NAGATUDLO: Ang tawo kon mapatay wara run nagakabuhi. “Ang patay, wara run gid ti pangalibutan,” kuon kang Manugwali 9:5. Ang patay wara’t naman-an, mabatyagan, kag indi makasugid kang anang inagihan. Gani indi run man tana makahalit ukon makabulig sa buhi.—Salmo 146:3, 4.

Basaha man ang Genesis 3:19 kag Manugwali 9:6, 10.

May Dyan Pa Bala Paglaum Para sa Napatay?

Bata nga nasubuan bangud kang napatay nga pinalangga

KON ANDUT GINAPAMANGKOT DYA: Gusto natun mabuhi nga masadya imaw katong ginapalangga natun. Syempre, nahidlaw kita nga makita liwan ang mga pinalangga ta nga napatay.

ANG BIBLIA NAGATUDLO: Laban kang napatay nga mga tawo mabanhaw. Nagpasarig si Jesus nga “ang mga rugto sa handumanan nga rulubngan…magaguwa.” (Juan 5:28, 29) Ang mga ginbanhaw may tsansa nga mag-istar sa paraiso nga lupa hay amo ria ang orihinal nga katuyoan kang Dios sa katawhan. (Lucas 23:43) Abay sa ginsaad nga paraabuton nga dya amo ang himpit nga panglawas kag kabuhi nga dayon para sa matinumanun nga katawhan. Kuon ka Biblia: “Ang mga matarung mismo ang magapanubli kang lupa, kag istaran nanda dya hasta san-o.”—Salmo 37:29.

Basaha man ang Job 14:14, 15; Lucas 7:11-17; kag Binuhatan 24:15.

Paano Ako Mangamuyo Agud Pamatian Kang Dios?

Nagapangamuyo nga tawo

KON ANDUT GINAPAMANGKOT DYA: Ang mga tawo sa harus tanan nga relihiyon nagapangamuyo. Pero, duro ang nagabatyag nga wara ginasabat ang andang mga pangamuyo.

ANG BIBLIA NAGATUDLO: Si Jesus nagtudlo nga likawan ang pagliwanliwan kang atun mga pangamuyo. Tana nagkuon: “Kon nagapangamuyo, indi pagmitlanga ang amo lang angud nga mga butang.” (Mateo 6:7) Kon gusto natun nga pamatian kita kang Dios, mangamuyo kita sa paagi nga ana nagustohan. Dapat tun-an anay natun kon ano ang kabubut-on kang Dios kag dason mangamuyo. Ang 1 Juan 5:14 nagapaathag: “Bisan ano man nga butang ang atun pangayuon nga suno sa…kabubut-un [kang Dios], ginapamatian na kita.”

Basaha man ang Salmo 65:2; Juan 14:6, 14; kag 1 Juan 3:22.

Paano Ko Masapwan ang Kalipay sa Kabuhi?

Babaye nga nagabasa kang Biblia agud makasapo kang kalipay

KON ANDUT GINAPAMANGKOT DYA: Duro nga tawo ang nagapati nga ang makapalipay kananda amo ang kwarta, kabantugan, ukon artistahun nga hitsura. Sa andang paghingamo kang mga butang nga ria—ang kalipay indi angud nanda madab-ot.

ANG BIBLIA NAGATUDLO: Naman-an gid ni Jesus ang yabi sa kalipay kang tana nagkuon: “Malipayun ang mga mabinalak-un kang andang espiritwal nga kinahanglanun.” (Mateo 5:3) Ang matuud nga kalipay masapwan lamang kon tinguhaan natun nga makilala ang kamatuoran parte sa Dios kag sa anang katuyoan para kanatun. Ria nga kamatuoran makita sa Biblia kag makabulig kanatun sa pag-intyende kon ano gid ang importante kag ang indi. Ang pagtugot kang kamatuoran sa Biblia nga maggiya sa atun mga desisyon kag mga ginahimo magaresulta sa sangka masinadyahun nga kabuhi.—Lucas 11:28.

Basaha man ang Hulubaton 3:5, 6, 13-18 kag 1 Timoteo 6:9, 10.

Mga bugu lang dya nga sabat kang Biblia sa anum ka pamangkot. Gusto mo pa dugangan ang imo naman-an? Kon isara ikaw sa mga “mabinalak-un kang andang espiritwal nga kinahanglanun,” himuon mo gid ria. Basi nagapalibug ikaw sa iba pa nga mga pamangkot, parehas ka dya: ‘Kon ginasapak kita kang Dios, wanhaw nga gintugutan na ang raku nga kalainan kag mga pag-antos halin kato hasta tulad? Paano ko mapauswag ang kalidad kang pagkabuhi kang akun pamilya?’ Maayawan gid ikaw sa mga sabat kang Biblia sa amo dya kag duro pa iba nga mga pamangkot.

Wara’t sapayan karia, raku gihapon ang nagaalang-alang mag-usisa sa Biblia. Rason nanda nga tama dya ka damul kag mabudlay hangpun. Gusto mo kang bulig agud makita ang mga sabat sa Biblia? Ang mga Saksi ni Jehova handa sa pagbulig kanimo sa darwa ka paagi.

Una, ang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo Sang Biblia? (Hiligaynon nga edisyon) gindesinyo sa pagbulig sa masaku nga mga tawo agud maman-an nanda ang klaro nga mga sabat kang Biblia sa importante nga mga pamangkot. Ang ikarwa amo ang libre nga pagtuon kang Biblia sa balay. Sangka Saksi ni Jehova nga makasarang sa pagtudlo kang Biblia ang magabisita sa imo balay ukon bisan diin matawhay nga lugar sa bugu lang nga tion kada semana. Sa ria nga mga paagi minilyon run ka mga tawo sa bilog nga kalibutan ang nakapulos. Duro kananda ang masinadyahun nga nagkuon: “Nakita ko gid man ang kamatuoran!”

Ang kamatuoran sa Biblia amo ang pinakabahul nga manggad nga makita nga nagahilway kanatun sa disparatis, kagumon, kag makasirigni nga kahadluk. Nagatugro dya kanatun kang paglaum, katuyoan, kag kalipay. Nagkuon si Jesus: “Maman-an mo ang kamatuoran, kag ang kamatuoran magahilway kanimo.”—Juan 8:32.

1. Lalaki nga nagatuon kang ginatudlo kang Biblia; 2. Babayi nga nagatuon kang ginatudlo kang Biblia