Skip to content

Mga Saksi ni Jehova

Select language Kinaray-a

Taposun Gid Man ang Pag-antos?

Taposun Gid Man ang Pag-antos?

Maku-on kaw nga . . .

  • hə-əd?

  • indi?

  • ambay?

 ANG GINAKU-ON TANA KANG BIBLIA

“Pahidan na ang andang mga luha. Wara run ti kamatayun, kasubu, kag wara run man ti paghibi ukon kasakit.”—Pagpahayag 21:4, Ang Bag-o nga Kasugtanan.

ANO KARA ANG EPEKTO NA KANIMO?

Nagapasarig nga bəkə’t Dios ang ginhalinan kang atən mga problema.—Santiago 1:13.

Makapa-umpaw maman-an nga naintiendihan kang Dios ang atən ginabatyag kon naga-antos kita.—Zacarias 2:8.

Nagapabakəd kang pagla-əm nga pagataposun rən ang tanan nga pag-antos.—Salmo 37:9-11.

MAPATIHAN GID NATƏN ANG GINAKU-ON KA BIBLIA?

Hə-əd, sa darwa ka mga rason:

  • Ginaka-əgtan kang Dios ang pag-antos kag ang pagkawara’t hustisya. Pamensara ang ginbatyag ni Jehova kang ginpintasan ang anang katawhan kang una. Ang Biblia nagaku-on nga nangir-o gid tana bangəd kang “pagpamigəs kananda.”—Hukom 2:18, New World Translation.

    Ginadəmtan kang Dios tong mga gapanghalit kang iba. Halimbawa, ang Biblia nagaku-on nga nagakangil-ad tana sa “mga alima nga nagapaturo ka dugo kang mga wara’t sala.”—Hulubaton 6:16, 17, New World Translation.

  • Kada sara kanatən ginadipara kang Dios. Ginapalig-ən kita ni Jehova nga itugyan ta kana ang atən tanan nga mga kabədlayan “tungud hay nagakabalaka tana kaninyo.”—1 Pedro 5:7, Ang Bag-o nga Kasugtanan.

    Paagi sa anang Ginhari-an, rapit rən lang taposun ni Jehova ang tanan nga mga pag-antos kang kada tawo. (Mateo 6:9, 10) Samtang nagahəlat, mapinalangga-ən na nga ginapa-umpawan tong mga sinsero nga nagasagap kana.—Binuhatan 17:27; 2 Corinto 1:3, 4.

PAMENSARA DYAAY

Wanhaw ginatugtan kang Dios ang pag-antos?

Ri-a nga pamangkot pagasabtən kang Biblia sa ROMA 5:12 kag 2 PEDRO 3:9.