Skip to content

Mga Saksi ni Jehova

Select language Kinaray-a

Sin-o Gid ang Tu-od nga Nagadumar kang Kalibutan?

Sin-o Gid ang Tu-od nga Nagadumar kang Kalibutan?

Sa banta mo . . .

  • Dios?

  • mga tawo?

  • ang yawa?

 ANG GINAKU-ON TANA KANG BIBLIA

“Yawa ukon Satanas, nga nagpatalang kang mga tawo sa bilog nga kalibutan.”—Pagpahayag 12:9.

“Nag-abot ang Anak kang Dios . . . agud nga laglagun ang mga ginahimo kang yawa.”—1 Juan 3:8, Ang Bag-o nga Kasugtanan.

ANO KARA ANG EPEKTO NA KANIMO?

Indi maba-is nga yawa ang nagadumar hay ang kalibutan butâ kang problema.—Pagpahayag 12:12.

May rason magpati nga ang atən kalibutan panami-ən.—1 Juan 2:17.

MAPATIHAN GID NATƏN ANG GINAKU-ON KA BIBLIA?

Hə-əd, sa tatlo ka mga rason:

  • Ang pagdumarahan ni Satanas gəb-ən. Wara’t may makapəgəng kay Jehova kon taposun na ang pagdumar ni Satanas sa mga tawo. Tana nagpromisa nga “pyerdihun na ang yawa” kag taposun ang tanan nga halit nga ginhimo ni Satanas.—Hebreohanun 2:14, Ang Bag-o nga Kasugtanan.

  • Ginpili kang Dios si Jesu-Cristo nga amo ang maggahəm sa kalibutan. Si Jesus bəkə’t parehas kang mga nagadumara kang kalibutan nga mga pintas, kag tam-an ka dalok. Sa paggahəm taná ni Jesus, ang Dios nagpromisa: “Kaloy-an na ang mga kəbəs kag ang mga pubri . . . Halin sa nagapamigəs kag nagapamintas luwasən na sanda.”—Salmo 72:13, 14, New World Translation.

  • Ang Dios indi makabutig. Ang Biblia maathag nga nagahambal: “Ang Dios wara gid nagabutig.” (Hebreohanun 6:18) Kon magpromisa si Jehova nga himu-on ang sangka bətang, tumanən na gid! (Isaias 55:10, 11) “Mapyerde si Satanas nga amo ang nagagahum sa kalibutan nga dya.”—Juan 12:31, Ang Bag-o nga Kasugtanan.

PAMENSARA DYAAY

Ano ang mangin kahimtangan ka lupa kon ang nagadumara kadya wara rən?

Ri-a nga pamangkot pagasabtən kang Biblia sa SALMO 37:10, 11 kag PAGPAHAYAG 21:3, 4.