Skip to content

Skip to secondary menu ## link, for screen reader

Mga Saksi ni Jehova

Kinaray-a

Paano Mo Ginataməd ang Biblia?

Paano Mo Ginataməd ang Biblia?

Maku-on kaw nga . . .

  • libro kang tawhanən nga kaaram?

  • libro kang kuno-kuno kag himo-himo nga istorya?

  • ang Hambal kang Dios?

 ANG GINAKU-ON TANA KANG BIBLIA

“Ang tanan nga kasulatan sa Dios maghalin.”—2 Timoteo 3:16, Ang Bag-o nga Kasugtanan.

ANO KARA ANG EPEKTO NA KANIMO?

Makontento sa mga sabat kang importante nga mga pamangkot kang kabuhi.—Hulubaton 2:1-5.

Masarigan nga giya para sa pang-adlaw-adlaw nga pagkabuhi.—Salmo 119:105.

Ang pagla-əm tuod-tuod gid para sa paraabuton.—Roma 15:4.

 MAPATIHAN GID NATƏN ANG GINAKU-ON KA BIBLIA?

Hə-əd, sa tatlo ka mga rason:

  • Makatiringala ang pagsantô-anay. Ginsulat kang mga 40 ka lain-lain nga mga tawo ang Biblia sobra rən sa 1,600 ka tu-ig. Kalabanan kananda wara magkiritaay. Sa gihapon, ang bilog nga libro gasantô-anay, hay sara lang ang pinaka-tema sa kabilogan!

  • Gasugid kang tu-od. Ang mga tagsulat kang histori wara tana pirme gasugid kang mga kapyerdihan kang andang katawhan. Pero, ang mga tagsulat tana kang Biblia prangka nga gasugid kang andang personal nga mga kakulangan amo man ang kakulangan kang andang nasyon.—2 Cronica 36:15, 16; Salmo 51:1-4.

  • Masarigan nga tagna. Abanse nga gintagna rən kang Biblia mga 200 pa ka tu-ig antes gəb-ən ang dumaan nga siyudad kang Babilonya. (Isaias 13:17-22) Athag na nga ginsugid kon paano patumbahən ang Babilonya kag gin-ngaranan man kon sin-o ang magda-əg kadya!—Isaias 45:1-3.

    Duro nga mga tagna sa Biblia ang natuman rən bisan pa ang pinaka-iki nga detalye na kadya. Indi b’la amo gid ri-a ang ginapaabot natən sa Hambal kang Dios?—2 Pedro 1:21.

 PAMENSARA DYAAY

Paano mapa-uswag ka Hambal kang Dios ang imo kabuhi?

Ri-a nga pamangkot pagasabtən kang Biblia sa ISAIAS 48:17, 18 kag 2 TIMOTEO 3:16, 17.