Skip to content

Skip to secondary menu ## link, for screen reader

Mga Saksi ni Jehova

Kinaray-a

Paano Mo Ginatərək ang Paraabuton?

Paano Mo Ginatərək ang Paraabuton?

Ang kalibutan . . .

  • amo man gihapon?

  • magalalâ?

  • magaayad-ayad?

 ANG GINAKU-ON TANA KANG BIBLIA

“Pahidan na ang andang mga luha. Wara run ti kamatayun, kasubu, kag wara run man ti paghibi ukon kasakit tungud hay ang daan nga mga butang nadura run.”—Pagpahayag 21:3, 4, Ang Bag-o nga Kasugtanan.

ANO KARA ANG EPEKTO NA KANIMO?

Makakərənyag kag makaarayaw nga mga buruhatən.—Isaias 65:21-23.

Wara rən ti may magmasakit ukon mag-antos.—Isaias 25:8; 33:24.

Masinadyahən, kabuhi nga wara’t katapusan ka-imaw sa pamilya, mga migo kag miga.—Salmo 37:11, 29.

 MAPATIHAN GID NATƏN ANG GINAKU-ON KA BIBLIA?

Hə-əd, sa darwa ka mga rason:

  • Masarangan gid kang Dios nga tumanən ang anang mga promisa. Sa Biblia, si Jehova nga Dios gid lang ang ginatawag “ang Pinaka-Gamhanan,” hay tana may gahəm nga wara’t pagkaubos. (Bugna 15:3, New World Translation) Gani sarang na tumanən ang anang mga promisa nga panami-ən ang atən kalibutan. Hambal kang Biblia, “sa Dios tana ang tanan nga butang mahimo na.”—Mateo 19:26, Ang Bag-o nga Kasugtanan.

  • Handəm gid kang Dios nga tumanən ang anang promisa. Halimbawa, handəm gid ni Jehova nga buhi-ən liwan tong mga tawo nga napatay.—Job 14:14, 15.

    Ginapakita man ka Biblia nga ang Bata kang Dios, si Jesus, nakaayad kang masakitən. Wanhaw nga ginhimo na ra? Bangəd gusto na gid. (Marcos 1:40, 41) Patas ka anang Tatay ginhandəm man ni Jesus nga buligan tong mga nagakinahanglan.—Juan 14:9.

    Gani parehas ang gusto ni Jehova kag ni Jesus nga magbulig kanatən agəd maagəm ang masadya nga paraabuton!—Salmo 72:12-14; 145:16; 2 Pedro 3:9.

 PAMENSARA DYAAY

Paano panami-ən kang Dios ang atən kalibutan?

Ri-a nga pamangkot pagasabtən kang Biblia sa MATEO 6:9, 10 kag DANIEL 2:44.