Skip to content

Skip to secondary menu ## link, for screen reader

Mga Saksi ni Jehova

Kinaray-a

Ano ang Ginhari-an kang Dios?

Ano ang Ginhari-an kang Dios?

Maku-on kaw nga . . .

 • rəgyan sa tagipusu-on mo?

 • maka-imaw mo ang Ginuo?

 • sangka gobyerno sa langit?

 ANG GINAKU-ON TANA KANG BIBLIA

“Ang Dios kang langit magatukod ka sangka ginhari-an nga indi gid magəba.”—Daniel 2:44, New World Translation.

“Sangka bata nga laki gintugro kanatən; kag ang pagginahəm ibətang sa anang abaga.”—Isaias 9:6.

ANO KARA ANG EPEKTO NA KANIMO?

 • Ikaw mismo ang makapulos sa tadəng nga paggahəm.—Isaias 48:17, 18.

 • Sa maabot bag-o nga kalibutan, perpekto ang lawas kag sadya ang pangabuhi.—Pagpahayag 21:3, 4.

MAPATIHAN GID NATƏN ANG GINAKU-ON KA BIBLIA?

Hə-əd, sa darwa ka mga rason:

 • Napakita rən ni Jesus kon ano ang pagahimu-on ka Ginhari-an kang Dios. Ang mga nagasunod kay Jesus gintudlu-an na nga ipangamuyo nga mag-abot ang Ginhari-an kang Dios agəd matuman ang kabəbət-ən na rəgya sa lupa. (Mateo 6:9, 10) Ang mga hinimu-an ni Jesus nagapakita kon paano na tumanən ang ri-a nga pangamuyo.

  Kang rəgya pa sa lupa, ginpaka-ən ni Jesus ang mga ginagətəm, ginpaayad ang mga masakitən, kag ginbanhaw ang mga patay! (Mateo 15:29-38; Juan 11:38-44) Bilang sangka Hari sa ginapaabot nga Ginhari-an kang Dios, mapanərəkan natən ang himu-on ka Ginhari-an sa anang mga sakəp bangəd kang mga nahimo rən ni Jesus.—Pagpahayag 11:15.

 • Ang nagakaratabo sa kalibutan kadya nagapamaan nga rapit rən lang maabot ang Ginhari-an kang Dios. Gintagna ni Jesus nga antes paləntadən ka Ginhari-an ang kalinəng sa lupa, ang bilog nga lupa matəgəb kang mga inaway, gətəm, kag mga linog.—Mateo 24:3, 7.

  Ang ri-a nga mga kahimtangan kit-anən rən gid kadya. Gani sigurado gid kita nga rapit rən lang tapuson ka Ginhari-an kang Dios ang tanan nga mga problema.

PAMENSARA DYAAY

Mangin ano ayhan ang kabuhi sa idaləm ka Ginhari-an kang Dios?

Ri-a nga pamangkot pagasabtən kang Biblia sa SALMO 37:29 kag ISAIAS 65:21-23.