Download audio drama nga may leksyon base sa mga istorya ka Biblia kag matun-an ang importante nga mga karakter kag mga nagkaratabo sa Biblia.