Go dayrɛkt to di men tin

Wetin Wi Go Du Bɔt Yu Sikrit ɛn Wetin De Na Kukiz?

Wetin Wi Go Du Bɔt Yu Sikrit ɛn Wetin De Na Kukiz?

Ɛnitin Yu Rayt Bɔt Yusɛf

Di “Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.” nɔ go yuz ɛnitin we yu rayt bɔt yusɛf, fɔ du ɔdatin pas fɔ di rizin we yu put am de. Di “Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.” nɔ go gi ɛnitin we yu rayt bɔt yusɛf, ɔdasay pas nɔmɔ if yu aks fɔ sɔntin we yusɛf no se dɛn nɔ gɛt ɛn dɛn dɔn tɛl yu ɛn yusɛf dɔn gri. Wi nɔ go gi ɛnitin we yu rayt bɔt yusɛf ɔdasay pas nɔmɔ if na so wi fɔ du fɔ mek wi go ebul fɔ gi yu sɔntin we yu aks fɔ, we wi nɔ gɛt. Bɔt bifo wi du dat wi go dɔn tɛl yu ɛn yu go dɔn gri. Ɔ wi go du dat, if wi biliv gud gud wan se na sɔntin we di lɔ se fɔ du ɛn dɛn nɔ go du ɛni bad tin wit am. Wi nɔ go sɛl, lɛnt ɔ gi ɛnitin we yu rayt bɔt yusɛf, to ɛnibɔdi.

Imel Adrɛs

Wi go yuz di imel adrɛs we yu rayt insay yu profayl, fɔ tɛl yu ɛnitin bɔt dis yu akawnt. Fɔ ɛgzampul, if yu want fɔ lɔg in bɔt yu fɔgɛt di nem we yu de yuz ɔ yu paswɔd, wi go sɛn mɛsej na yu imel adrɛs fɔ ɛp yu.

Kukiz

Kukiz de fɔ mɛmba di we we yu dɔn pik fɔ yuz jw.org. Fɔ ɛgzampul, i kin mɛmba di langwej we yu pik fɔ yuz na jw.org so dat ɛnitɛm we yu kam na dis wɛbsayt, na da langwej de yu go si. Wi nɔ go aks fɔ ɛnitin bɔt yusɛf we yu de yuz kukiz.

JavaSkript

Wi de yuz JavaSkript fɔ ɛp mek di wɛbsayt wok fayn. JavaSkript de ɛp di wɛbsayt fɔ wok fast. Insay di wɛbsayt, wi nɔ de ɛva yuz JavaSkript fɔ put program na pɔsin in kɔmpyuta, ɛn i nɔ de ɛva tek ɛnitin we pɔsin go dɔn rayt bɔt insɛf.

JavaSkript de mek sɔm pat na di wɛbsayt wok aw i fɔ wok. So, na fɔ put am ɔn we yu want fɔ yuz dis wɛbsayt. Bɔku pipul dɛn nɔ kin put JavaSkript ɔn we dɛn kin yuz sɔm wɛbsayt. Fɔ lan aw fɔ yuz JavaSkript, na fɔ rid di say we se ’’Ɛp’’ insay di wɛbsayt we yu de yuz.

Ɛnitɛm we wi chenj di tin dɛn we wi go du bɔt yu sikrit, wi go put di tin dɛn we wi chenj na dis pej so dat yu go no wetin-ɛn-wetin wi tek ɛn aw wi yuz am.