Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

JW.ORG WƐBSAYT

Fɛn Tɔpik Insay Difrɛn Langwej

Fɛn Tɔpik Insay Difrɛn Langwej

If yu de lan langwej, ɔ yu go want fɔ mek pɔsin we de tɔk ɔda langwej no bɔt wetin yu dɔn lan frɔm jw.org, yuz di difrɛn we dɛn we de dɔŋ ya fɔ fɛn sɔntin insay di langwej we yu want fɔ no bɔt.

 Chenj di Langwej na di Sayt

Klik na di say fɔ Pik Langwej fɔ sho di wan ol list fɔ di langwej dɛn we de na jw.org.

Ɔl di langwej dɛn we de na di list gɛt wan pan dɛn aykɔn dɛn ya bay di lɛft pat:

 • Di wɛbsayt, ɔ dɛn dɔn translet af pat pan am insay dis langwej. Klik di langwej in nem fɔ mek am di langwej fɔ di sayt.

 • Dɛn nɔ translet di sayt yet insay dis langwej, bɔt buk ɛn ɔda tin dɛn de fɔ dawnlod. Klik di langwej fɔ si di buk ɛn ɔda tin dɛn we de.

 • Dis na sayn langwej.

  If dɛn dɔn translet af pan jw.org insay di sayn langwej we yu pik, na in go bi yu sayt langwej.

  If dɛn nɔ translet jw.org insay di sayn langwej we yu pik, yu go si di buk ɛn ɔda tin dɛn we de insay di sayn langwej.

Bikɔs bɔku langwej dɛn de na di list, yuz wan pan dɛn advays ya fɔ fɛn di langwej we yu want izi wan:

 • Pik di langwej we yu want: Di 4 langwej dɛn we i nɔ tu te yet we yu pik, na dɛn go sho ɔp na di list.

 • Tayp di langwej in nem: Tayp sɔm lɛta dɛn we de pan di langwej in spɛlin. Yu kin du dat insay yu langwej ɔ di langwej we yu de fɛn. Fɔ ɛgzampul, if na Inglish sayt yu de ɛn yu want fɔ chenj am to Jaman, yu kin tayp “German” ɔ “Deutsch.” As yu de tayp ɛni lɛta, di list go ridyus to langwej nem dɛn we fit wetin yu tayp.

 Opin Wɛb Pej we Gɛt Difrɛn Langwej

Mɛtɔd 1: Yuz dis mɛtɔd na pej dɛn we gɛt Rid insay list.

Go to di atikul we yu want fɔ rid ɔ we yu want fɔ mek pɔsin no bɔt. Dɔn pik frɔm di Rid insay list fɔ sho di atikul insay da langwej de. (If di langwej we yu de luk fɔ nɔ de insay di Rid insay list, dat min se di atikul nɔ de insay da langwej de.)

Sɔntin fɔ ɛp yu: Insay di Rid insay list, odio aykɔn de bay di lɛft pat nia di langwej in nem fɔ sho se di atikul gɛt odio rɛkɔdin insay da langwej de.

We yu yuz di Rid insay list fɔ sho ɔda atikul insay difrɛn langwej, na di atikul nɔmɔ go gɛt di difrɛn langwej. Di wan ol sayt go gɛt di orijinal langwej we yu bin dɔn pik.

Mɛtɔd 2: If di atikul we yu de rid nɔ gɛt di Rid insay list, na fɔ yuz di say we se Pik Langwej fɔ chenj di sayt to di langwej we yu want fɔ no mɔ bɔt. If di atikul we yu de rid de insay di langwej we yu pik, i go sho de. Ɔ i go kɛr yu go bak to di stat pej pan di langwej we yu pik.

 Fɛn Buk ɛn Ɔda Tin Dɛn Insay Difrɛn Langwej

Go na di say we se BUK ƐN ƆDA TIN DƐN > TIN DƐN WE YU GO WANT RID. Pik langwej frɔm di bɔks ɛn klik di Fɛn Am bɔtin.

Yuz wan pan dɛn advays ya fɔ fɛn di langwej izi wan:

 • Pik di langwej we yu want: Di 4 langwej dɛn we i nɔ tu te yet we yu pik, na dɛn go sho ɔp na di list.

 • Tayp di langwej in nem: Tayp sɔm lɛta dɛn we de pan di langwej in spɛlin. Yu kin du dat insay yu langwej ɔ di langwej we yu de fɛn. Fɔ ɛgzampul, if na Inglish sayt yu de ɛn yu want fɔ chenj am to Jaman, yu kin tayp “German” ɔ “Deutsch.” As yu de tayp ɛni lɛta, di list go ridyus to langwej nem dɛn we fit wetin yu tayp.

If bɔku buk ɛn ɔda tin dɛn de insay di langwej we yu pik, na sɔm pan dɛn go sho na di pej usay di TIN DƐN WE YU GO WANT RID de. If yu want fɔ fɛn mɔ buk ɛn ɔda tin dɛn insay di langwej we yu dɔn pik, go to wan pan di buk ɛn ɔda tin dɛn-tayp pej dɛn (fɔ ɛgzampul, BUK DƐN ɔ MAGAZIN DƐN) fɔ sho buk ɛn ɔda tin dɛn we fiba di kayn we yu de fɛn insay di langwej we yu dɔn pik.

If buk ɛn ɔda tin dɛn we fiba di kayn we yu de fɛn insay di langwej we yu dɔn pik nɔ de, di pej go sho link dɛn fɔ ɔda kayn buk ɛn ɔda tin dɛn we de.