Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

JW LIBRARY

Frequently Asked Questions​—JW Library (Android)

Frequently Asked Questions​—JW Library (Android)

Yu go ebul fɔ yuz JW Library pan dɛn “Android” divays dɛn ya:

  • ● “Android” tablɛt dɛn ɛn fon dɛn we gɛt “version” 4 ɔ ɔda wan we kam afta am

  • ● “Kindle Fire” tablɛt dɛn we gɛt “Fire OS” “version” 3.1 ɛn ɔda wan we kam afta am

 

Dɛn go de put nyu langwej dɛn as tɛm de go. Fɔ mek yu si di langwej dɛn we de fɔ di “publication”, klik di Langwej bɔtin

Di kɔlɔ dɛn fit di et grup dɛn we dɛn ɛksplen insay Kwɛstyɔn 19 na di buk we nem Wetin Wi Kin Lan Frɔm Gɔd in Wɔd?

 

Na pan “Android version 4.0” yu go ebul fɔ si di Kingdom Interlinear ɛn di wan we de afta am.

 

Di men tin dɛn na JW Library go bi di sem pan ɔl di program dɛn. Bɔt di taym we dɛn go ɔpdet ɛn put ɔda tin dɛn, go difrɛn fɔ ɛni program.

 

Yɛs. Yu kin ebul fɔ put yu not dɛn, tag dɛn, tin dɛn we yu ɔndalayn, tin dɛn we yu lɛk, ɛn bukmak dɛn pan bakɔp fayl. Yu kin ebul fɔ put dis fayl bak na di sem fon, tablɛt, ɔ kɔmpyuta we yu de yuz ɔ yu kin put am pan ɔda wan.

 

Nɔ. Rayt naw, yu nɔ go ebul fɔ gɛt yu not dɛn, tag dɛn, tin dɛn we yu ɔndalayn, tin dɛn we yu lɛk, ɛn yu bukmak dɛn pan ɔda divays dɛn di sem tɛm.

 

Duya fil di fɔm we de na di Intanɛt fɔ tɛl wi wetin yu tink ɛn sɛn am to wi. Dis fɔm nɔto fɔ ɛp yu if yu gɛt prɔblɛm wit di “app” ɔ divays we yu de yuz.