Go dayrɛkt to di men tin

Aylayt bɔt di Wan Tɛm pan Ia Mitin we dɛn Gɛt Insay 2014

Aylayt bɔt di Wan Tɛm pan Ia Mitin we dɛn Gɛt Insay 2014

Bɔku bɔku pipul dɛn we kɔmɔt difrɛn difrɛn kɔntri dɛn bin gɛda fɔ di mitin we mek 130 we di Watch Tower Bible and Tract Society of pennsylvania kin mek wan tɛm pan ia. Wach di aylayt dɛn fɔ dis program.

Yu kin wach di wan ol program fɔ di 2014 Wan Tɛm pan Ia Mitin program na JW TV.