Go dayrɛkt to di men tin

Di 136 Klas Giliad Gradyueshɔn

Di 136 Klas Giliad Gradyueshɔn

Di 136 klas Giliad studɛnt dɛn bin gradyuet Satide, Mach 8, 2014. Dɛn bin spɛnd fayv mɔnt na dis skul fɔ stɔdi mɔ bɔt di Baybul. Na insay dis skul bak, dɛn ɛkspiriɛns Jiova Witnɛs dɛn kin lan aw fɔ du mɔ na di prichin wok ɛn aw fɔ ɛnkɔrej dɛn kɔmpin Jiova Witnɛs dɛn. Na lɛk 11,548 pipul dɛn bin atɛnd di program. Sɔm pan di wan dɛn we bin atɛnd di program bin rili de na Patasin, Nyu Yɔk usay dɛn mek di program ɛn sɔm ɔda wan dɛn we de na Kanada, Jameyka, Poto Riko, ɛn Amɛrika bin ebul fɔ wach di program in vidio.

“Una fɔ De Tink ɛn Du Lɛkɛ Krays.” Brɔda Devid Splen, we na wan pan di Gɔvnin Bɔdi mɛmba fɔ Jiova Witnɛs dɛn na in na bin di chiaman fɔ di program. We i bin de tɔk bɔt di fɔs tin dɛn na in tɔk, i bin yuz Lɛta Fɔ Filipay 2:5-7: “Una fɔ de tink ɛn du lɛkɛ Krays.” We Jizɔs bin de na di wɔl, i nɔ bin de fɛt fɔ pozishɔn bɔt i bin ɔmbul ɛn i bin du in bɛst pan Gɔd in wok.

Fɔ ɛgzampul, ɔl di tɛm dɛn we di Dɛbul bin kam tɛmt Jizɔs, i bin tɔk se, “Dɛn rayt na Gɔd in Buk se,” dɔn i kin kot frɔm wetin Mozis bin dɔn tɛl di Izrɛlayt. (Matyu 4:4, 7, 10; Ditarɔnɔmi 6:13, 16; 8:3) Pan ɔl we Jizɔs bin fɔ dɔn tɔk wit di pawa we i gɛt as Gɔd in Pikin, i put insɛf dɔŋ ɛn sho se i valyu wetin Mozis bin dɔn rayt. Wisɛf fɔ valyu di wok we ɔda pipul dɛn de du ɛn wi fɔ de tɛl dɛn tɛnki fɔ wetin dɛn de du.

Brɔda Splen tɔk bak bɔt aw Jizɔs bin sho se i de tink di rayt we, we di tɛm bin de rich fɔ mek i day. We Jizɔs bin de pre, i bin tɔk se: “A dɔn mek ɔlman na wɔl si aw yu wɔndaful, a dɔn du ɔl di wok we yu gi mi fɔ du. Papa, ɔna mi naw na di ples we yu de, wit da sem ɔna we a bin gɛt bifo di wɔl mek.” (Jɔn 17:4, 5) Jizɔs nɔ bin de fɛt fɔ mɔ ɔnɔ. Di tin nɔmɔ we i beg fɔ, na fɔ mek Gɔd put am bak usay i bin de ɔ ‘fɔ mek i gɛt in ol wok bak,’ we i go na ɛvin. Semweso, di wan dɛn we gradyuet frɔm Giliad fɔ falamakata Jizɔs bay we dɛn put dɛn atɛnshɔn pan dɛn wok ɛn nɔto pan pozishɔn,ɛn dɛn fɔ satisfay ilɛksɛf dɛn nɔ gi dɛn mɔ wok na di say usay dɛn go sɛn dɛn.

“Nɔ Rigrɛt di Tin dɛn we Yu Lɛf Biɛn.” Brɔda Wiliam Malɛnfant, de ɛp di Tichin Kɔmiti fɔ di Gɔvnin Bɔdi. I bin ɛnkɔrej di studɛnt dɛn fɔ falamakata di apɔsul Pɔl in ɛgzampul bay we dɛn nɔ jɔs bisin bɔt wetin dɛn want. Pɔl nɔ bin rigrɛt bɔt di tin dɛn we i lɛf biɛn fɔ sav Jiova, i bin tɔk se: “A nɔ de put mi at pan ɔl wetin dɔn pas, bifo dat a de du ɔl wetin a ebul fɔ du fɔ gɛt wetin de bifo. Na dat mek a de du ɔl wetin a fɔ du, fɔ gɛt di prayz.”Lɛta Fɔ Filipay 3:13, 14.

We di studɛnt dɛn nɔ rigrɛt di tin dɛn we dɛn dɔn lɛf biɛn, dat go mek dɛn falamakata Gɔd in fetful savant dɛn we bin de trade ɛn di wan dɛn we de naw. Brɔda Malɛnfant bin kot wetin Klara Gaba Moya bin se. Dis sista bin bigin fɔ sav Jiova frɔm di tɛm we i smɔl. I bin rayt se: “Na big ɔnɔ fɔ mek a sav Gɔd fɔ 80 ia ɛn a nɔ rigrɛt am at ɔl! If a gɛt chans fɔ liv mi layf bak, a go liv am di sem we.”

“Prich bɔt di Kiŋdɔm wit Enjɛl dɛn ɛn as Enjɛl Dɛn.” Garit Lɔsh, we na Gɔvnin Bɔdi mɛmba, bin ɛp di studɛnt dɛn fɔ valyu di tu kayn ɔnɔ we di wan dɛn we de prich kin gɛt. Fɔs, dɛn tinap fɔ Gɔd in enjɛl dɛn we de prich di gud nyus bɔt di Kiŋdɔm. Insay Ibru ɛn Grik, we dɛn yuz di wɔd “enjɛl” insay Baybul, dɛn kin translet am as “mɛsenja.” Sɛkɔn, na di enjɛl dɛn de dayrɛkt di studɛnt dɛn we dɛn de prich jɔs lɛk aw dɛn bin du fɔ Filip.Akt 8:26-35.

Brɔda Lɔsh tɔk bɔt difrɛn difrɛn ɛkspiriɛns dɛn we Jiova Witnɛs dɛn dɔn gɛt we dɛn de prich. Fɔ ɛgzampul, Gabino wan Jiova Witnɛs we de na Mɛksiko, nɔ kin nak tumɔs na domɔt, sɔntɛnde i kin jɔs nɔk wan ɔ tu tɛm. Bɔt wan patikyula tɛm, i bin nak 4 tɛm. Di man we kam opin di do bin tɛl Gabino se i bin jɔs want fɔ kil insɛf. “Di mekin 4 tɛm we a nak di do,” di man se “A bin dɔn ɛŋ di rop rawnd mi nɛk. Bɔt a pul am fɔ kam opin di domot. Tɛnki we yu kɔntinyu fɔ nɔk. If yu nɔ bin kɔntinyu fɔ nak a fɔ dɔn ɛŋ misɛf.”

Pan ɔl we dɛn kayn ɛkspiriɛns dɛn ya kin jɔs bi tin dɛn we wi kin mitɔp, wi no se bɔku pan dɛn nɔto jɔs tin dɛn we wi kin mitɔp bɔt i de sho se Gɔd in enjɛl dɛn de gayd di prichin wok we wi de du ɔlsay na di wɔl.Rɛvɛleshɔn 14:6.

“Di Wan we Gɛt Rɛspɛkt Go Gɛt Blɛsin.” Maykɛl Bɔnɛt, na wan pan di ticha dɛn na Giliad skul. I bin yuz Jabɛz in ɛgzampul pan in tɔk. Jabɛz kɔmɔt na Juda in famili layn ɛn i bin gɛt “rɛspɛkt pas ɔl in brɔda dɛn.” Jabɛz bin pre to Gɔd fɔ se: “Duya blɛs mi, gi mi mɔ land ɛn kɔba mi mek natin bad nɔ mit mi!”1 Krɔnikuls 4:9, 10.

Di studɛnt dɛn go ebul fɔ falamakata Jabɛz in ɛgzampul bay we dɛn aks fɔ patikyula tin we dɛn de pre, ɛn dɛn kin du dat mɔ we dɛn de pre fɔ mek Gɔd ɛp dɛn fɔ du di tin dɛn we dɛn dɔn lan na Giliad skul. Dɛnsɛf kin pre fɔ lɛ Gɔd nɔ mek bad tin mit dɛn, nɔto bay we i pul ɔl dɛn prɔblɛm dɛn kɔmɔt pan dɛn bɔt fɔ lɛ i mek dɛn ebul fɔ bia ɛn mek dɛn prɔblɛm dɛn nɔ mek dɛn bigin wɔri pasmak. Gɔd bin ansa Jabɛz in prea ɛn I go du di sem fɔ di Giliad studɛnt dɛn.

“Kɔntinyu fɔ Mek Yu Faya Kech.” Mak Numia, na wan pan di ticha dɛn na Giliad ɛn i de ɛp di Tichin Kɔmiti. In tɔk kɔmɔt frɔm Fɔs Lɛta Fɔ Tɛsalonayka 5:16-19. Jɔs lɛk aw tru tru faya nid fyuɛl, ɔksijɛn ɛn it, di studɛnt dɛnsɛf nid tri tin dɛn fɔ mek dɛn go kɔntinyu fɔ gɛt zil fɔ di prichin wok.

Fɔs, dɛn fɔ “gladi ɔltɛm.” (Fɔs Lɛta Fɔ Tɛsalonayka 5:16) Di studɛnt dɛn go gladi—we go tan lɛk fyuɛl fɔ mek dɛn gɛt zil—bay we dɛn de tink gud wan bɔt di gladi we Jiova gladi fɔ dɛn. Sɛkɔn, dɛn fɔ de “pre ɔltɛm.” (Fɔs Lɛta Fɔ Tɛsalonayka 5:17) Prea tan lɛk ɔksijɛn we de gi faya layf. Una fɔ mek una prea lɔng so dat una go ebul fɔ tɛl Gɔd wetin de na una at. Tɔd, dɛn fɔ “tɛl tɛnki ɔltɛm fɔ ɔltin.” (Fɔs Lɛta Fɔ Tɛsalonayka 5:18) If wi na pipul dɛn we de tɛl tɛnki, dat go mek wi gɛt tayt padi biznɛs wit Jiova ɛn wi brɔda dɛn. Brɔda Numia bin se:“Kɔntinyu fɔ sho se yu gɛt tɛnki, ɛn nɔ go de fɛn fɔlt pan ɔda pipul dɛn.”

“Prez Jiova wit di Skay.” Sam Rɔbɔsin, na wan pan di tiokratik skul ticha dɛn. We i bigin in tɔk, i tɔk bɔt aw di san, mun, ɛn di sta dɛn de prez Jiova. (Sam 19:1; 89:37; 148:3) I tɔk se di studɛnt dɛnsɛf gɛt di ɔnɔ fɔ prez Jiova, ɛn i mek dɛn akt sɔm ɛkspiriɛns dɛn we dɛn bin gɛt na fil savis. Fɔ ɛgzampul, wan studɛnt tɛl wan man tɛnki fɔ we di man sho se i gɛt tɛnki we dɛn stɔp fɔ mek di man krɔs di strit. Di man bin de na wilchia. I prich to di man ɛn di man gri fɔ stɔdi di Baybul. As di studɛnt bin de stɔdi di man fɔ sɔm tɛm, i bin ebul fɔ prich to bɔku ɔda pipul dɛn we bin de kam fɛn di man. Sɛvin ɔda pipul dɛn bin bigin fɔ stɔdi bikɔs i bin prich to da man de.

“Kɔntinyu fɔ Gɛt Pawa Frɔm di Tin dɛn we Jiova De Tich Yu.” Dɔnal Gɔdɔn, we de ɛp di Pɔblishin Kɔmiti, bin intavyu tu brɔda dɛn ɛn dɛn wɛf dɛn frɔm di klas. Wan pan di brɔda dɛn we dɛn intavyu bin mɛmba se bɔku tɛm dɛn bin de tɔk bɔt Lɛta Fɔ Ɛfisɔs 3:16-20. Dis ɛp di studɛnt dɛn fɔ gɛt “pawa” bay we dɛn ɔmbul, izi fɔ tɔk to, ɛn bay we dɛn gri se Jiova stil gɛt bɔku wok fɔ in pipul dɛn. Wan pan di sista dɛn se i rili gladi fɔ di kayn we aw wan Giliad ticha bin ɛnkɔrej di studɛnt dɛn fɔ de. I bin se dɛn nɔ fɔ de lɛk big fish insay smɔl bol we gɛt wata ɛn nɔ gɛt we fɔ gro, bɔt dɛn fɔ tan lɛk smɔl fish we de insay big si. Di sista tɔk se: “Di lɛsin na dat, if wi put wisɛf dɔŋ insay Jiova in ɔganayzashɔn, i go ɛp wi fɔ gɛt tayt padi biznɛs wit am.”

Lɛ Jiova Mek “Bɛtɛ Fala Yu.” Mak Sandasin, na wan pan di Gɔvnin Bɔdi mɛmba dɛn. Na in bin gi di men tɔk na di program. Di tim fɔ in tɔk kɔmɔt frɔm Nɛimaya in prea: “PAPA GƆD, duya mek bɛtɛ fala mi.” (Nɛimaya 5:19; 13:31) Nɛimaya nɔ bin fred se Jiova go fɔgɛt di wok we i dɔn du fɔ am. Bifo dat, i bin de aks Gɔd fɔ mek i mɛmba am ɛn blɛs am.

Semweso, di studɛnt dɛn fɔ biliv se Jiova go mɛmba dɛn if dɛn du di tin dɛn we dɛn dɔn lan na Giliad. Fɔ ɛgzampul, dɛn fɔ mek di lɛk we dɛn lɛk Jiova bin di men tin we mek dɛn de sav am. (Mak 12:30) Ebraam bin lɛk Jiova wit ɔl in at, ɛn Gɔd bin mɛmba am. Ivin we Ebraam bin dɔn day i bin stil kɔl am “mi padi.”Ayzaya 41:8.

Brɔda Sandasin bin mɛmba di studɛnt dɛn fɔ se dɛn fɔ lɛk dɛn neba dɛn, mɔ dɛn Kristian brɔda ɛn sista dɛn. (Mak 12:31) Lɛk di gud Samɛritan “we bin mek insɛf neba to di man we di tifman dɛn bit,” na dɛn fɔs fɔ du sɔntin fɔ ɛp di wan dɛn we nid ɛp. (Lyuk 10:36) Fɔ ɛksplen di pɔynt, i bin yuz Nikolas Kovalak in ɛgzampul. Dis brɔda bin dɔn atɛnd di Giliad skul ɛn i dɔn sav as distrikt ovasia. Dɛn bin sabi Brɔda Kovalak as pɔsin we lɛk ɔda pipul dɛn. I bin tɛl wan travlin ovasia ɛn i wɛf fɔ mek dɛn du dɛn bɛst pan di prichin wok. I bin yuz wɔd dɛn lɛk, “Ali insay di de, ali insay di wik, ali insay di mɔnt, ali insay di ia.” Afta dat, insay tu tri dez na in i tɛl di sista se: “Fɔgɛt bɔt wetin a tɛl yu. Yu de wok tumɔs. Tek tɛm du tin so dat yu go las.” Da fayn advays we i bin gi di sista, dɔn ɛp am fɔ kɔntinyu fɔ yuz ɔl in tɛm fɔ sav Jiova fɔ lɔng tɛm naw.

Brɔda Sandasin bin ɛnkɔrej di studɛnt dɛn fɔ du di tin dɛn we dɛn dɔn lan na di skul bay we dɛn tren ɛn tich ɔda pipul dɛn. (Sɛkɛn Lɛta To Timoti 2:2) As dɛn de go na di difrɛn say dɛn we dɛn de sɛn dɛn, dɛn fɔ ɛp dɛn brɔda dɛn ɛn mek dɛn no se Jiova go mɛmba dɛn.Sam 20:1-5.

Fɔ dɔn di program. Afta di studɛnt dɛn dɔn gɛt dɛn diploma, wan pan dɛn bin rid lɛta we di klas bin rayt fɔ tɛl tɛnki. Fiftin pan di wan dɛn we bin de na di klas bin siŋ akapɛl fɔ siŋ 123. Di siŋ in taytul na, “Shepherds—Gifts in Men.”