Go dayrɛkt to di men tin

Dɛn De Ɛp Blaynd Pipul dɛn na Afrika

Dɛn De Ɛp Blaynd Pipul dɛn na Afrika

Insay sɔm kɔntri dɛn we nɔ gɛt bɛtɛ mɔni, blaynd pipul dɛn nɔ kin ebul fɔ du bɛtɛ tin lɛk sɔm ɔda blaynd pipul dɛn we de ɔda say. Pipul dɛn nɔ kin tek dɛn mek ɛnitin ɛn dɛn nɔ kin ɛp dɛn we i kam pan tin dɛn we pipul dɛn we de si nɔ kin tek siriɔs. Fɔ ɛgzampul, fɔ go bay bay na makit, fɔ tek transpɔt, ɛn mɔ we i kam pan mɔni biznɛs. Fɔ rid bak na ɔda prɔblɛm. Nɔto dɛn ɔl sabi fɔ rid Brel. Ɛn ivin we dɛn sabi, i nɔ kin izi fɔ mek dɛn gɛt buk dɛn we de insay dɛn langwej.

Fɔ lɛk 100 ia naw, Jiova Witnɛs dɛn dɔn de mek buk ɛn magazin dɛn we de tɔk bɔt di Baybul, fɔ di wan dɛn we blaynd. Dɛn bin pul wan mashin frɔm Nɛdaland ɛn sɛn am na Malawi so dat dɛn go yuz am fɔ print Brel tin dɛn insay Chichiwa. Chichiwa na wan langwej we dɛn de tɔk na Malawi.

Lio gɛt ɛkspiriɛns fɔ mek Brel buk ɛn magazin dɛn, so i travul frɔm Brazil fɔ go na Jiova Witnɛs dɛn branch ɔfis na Malawi. I bin de ɛp fayv pipul dɛn fɔ lan aw fɔ yuz di mashin ɛn di kɔmpyuta program Jiova Witnɛs dɛn mek fɔ Brel. Di program de chenj di raytin to Chichiwa Brel. Fɔ mek di program go ebul fɔ du dis, dɛn bin nid fɔ mek sɔntin we gɛt Chichiwa lɛta dɛn ɛn di wan bak fɔ Brel. Di program de chenj di raytin to Brel ɛn i de mek di buk ɔ magazin di kayn we we go mek am izi fɔ mek blaynd pipul dɛn rid. Rid bɔt wetin sɔm pipul dɛn we de na Malawi tɔk bɔt dɛn buk ɛn magazin dɛn we de insay Brel.

Munyarazi na wan yɔŋ uman we blaynd. Sɔntɛnde, i kin spɛn sɔm tɛm fɔ mek in yon redio program, ɛn i kin spɛn 70 awa ɛni mɔnt fɔ tich pipul dɛn bɔt di Baybul. I bin tɔk se: “Trade, a bin de gɛt Brel buk ɛn ɔda tin dɛn insay Inglish, bɔt naw we a de gɛt am insay di langwej we a de tɔk, dat de rili tɔch mi at. A rili gladi fɔ ɔl di wok we mi kɔmpin Jiova Witnɛs dɛn de du ɛn ɔl di mɔni we dɛn de spɛn fɔ ɛp wi fɔ gɛt Brel buk ɛn magazin dɛn insay wi yon langwej. Dis de mek a no se dɛn nɔ bɔt fɔgɛt wi ɛn wi rili impɔtant to dɛn.”

Fransis na Jiova Witnɛs we de na di nɔt pat na Malawi. Bikɔs i blaynd, i bin de abop pan ɔda pipul dɛn fɔ rid fɔ am. We i gɛt in fɔs Brel magazin ɛn buk insay Chichiwa, i bin tɔk se: “Na drim a de drim? Dis na wɔndaful tin!”

Lɔys, na pɔsin we blaynd, ɛn i de yuz ɔl in tɛm fɔ sav Jiova. I dɔn ɛp 52 pipul dɛn fɔ chenj di we aw dɛn de liv ɛn liv di we aw Gɔd want. Aw i ebul fɔ du dat? I kin yuz in Brel buk ɔ magazin ɛn di wan dɛn we i de stɔdi, dɛn kin yuz di wan we dɛn dɔn print. Na Jiova Witnɛs dɛn de mek ɔl dɛn buk ɛn magazin dɛn ya.

Lɔys de du Baybul stɔdi

Lio, we wi bin dɔn tɔk bɔt fɔ se i bin kam na Brazil fɔ ɛp, bin tɔk se: “A rili fil fayn we a si di we aw pipul dɛn gladi we dɛn gɛt di Brel buk ɛn magazin dɛn we de tɔk bɔt di Baybul insay dɛn yon langwej. Bɔku pan dɛn bin tɛl Jiova tɛnki, ɛn dɛn rili gladi bikɔs dɛn de ebul fɔ pripia fɔ dɛnsɛf fɔ go mitin ɛn fɔ go prich. Dɛn nɔ nid fɔ abop pan ɔda pipul dɛn fɔ rid fɔ dɛn. Naw dɛn de rili ebul fɔ du pasɔnal stɔdi fɔ dɛnsɛf. Dɛn ebul fɔ ɛp dɛn famili fɔ gɛt tayt padi biznɛs wit Gɔd. Dɛn buk ɛn magazin dɛn ya de ɛp dɛn fɔ go nia Gɔd.”