Go dayrɛkt to di men tin

Aks fɔ Fri Baybul Stɔdi

Yu go want fɔ no mɔ bɔt di Baybul? If yu ansa na yɛs, wi de du fri Baybul stɔdi wit pipul dɛn na dɛn os. If yu want mek wi stɔdi yu di Baybul, na fɔ yuz di bɔks we de dɔŋ.