DI WACHTAWA Disɛmba 2015 | Yu Go Ebul fɔ Ɔndastand di Baybul

Yu dɔn ɛva tink bɔt dis kwɛstyɔn, ‘Wetin mek di Baybul at fɔ ɔndastand?’

COVER SUBJECT

Wetin Mek Wi Fɔ Ɔndastand di Baybul?

Bɔku pipul dɛn rɛspɛkt dis oli buk, bɔt dɛn nɔ no aw i go bɛnifit dɛn.

COVER SUBJECT

Dɛn Rayt di Baybul fɔ Mek Wi Ɔndastand Am

Fɔ tin dɛn de we sho se dɛn rayt di Baybul fɔ lɛ ɔlman ɔndastand am.

COVER SUBJECT

Usay Yu Go Gɛt Ɛp fɔ Ɔndastand di Baybul?

If dɛn rayt di Baybul fɔ lɛ wi ɔndastand am, wetin mek wi nid ɛp fɔ lɛ wi ɔndastand am?

Jiova, di Gɔd We De Tɔk to Pipul Dɛn

Di difrɛn difrɛn langwej dɛn we Gɔd yuz fɔ tɔk to mɔtalman de ɛp wi fɔ no wan impɔtant tin we na tru.

Wan Baybul Transleshɔn we Gɛt Layf

Na tri tin dɛn di Nyu Wɔl Baybul Transleshɔn Kɔmiti bin fala.

Yu Mɔt Gɛt Pawa, So Yuz Am di Rayt We

Aw Jizɔs in ɛgzampul go ɛp yu fɔ no ustɛm, wetin, ɛn aw fɔ tɔk?

Jiova Go Ɛp Yu

Aw wi fɔ si sik, ɛn wetin wi fɔ du we wi sik?

Ipokrit Go Ɛva Dɔn?

Ipokrit dɔn mek yu lɛf pɔlitiks, rilijɔn, ɔ di biznɛs dɛn na dis wɔl?

OUR READERS ASK

Wetin Rɔng wit Krismas?

Ivin if di tin dɛn we dɛn de du fɔ sɛlibret Krismas, kɔmɔt frɔm pipul dɛn we de wɔship lay lay gɔd dɛn, dat fɔ mek pɔsin nɔ fala dɛn?

Di Baybul in Ansa to Sɔm Kwɛstyɔn Dɛn

Wetin mek Gɔd de kɔl di wan dɛn we lɛk wetin tru?