Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 DI TƆPIK NA DI FRƆNT PEJ

Yu Tink Se Di Ɛnd Dɔn Nia?

Yu Tink Se Di Ɛnd Dɔn Nia?

Mɔtalman de kɔntinyu fɔ tek advantej pan in kɔmpin mɔtalman. Yu tink se Gɔd go kɔntinyu fɔ alaw dat te dɛn pwɛl di wɔl? Nɔ, as wi dɔn si, Gɔd go du sɔntin fɔ dɔnawe wit ɔl di tin dɛn we dɔn mek mɔtalman de sɔfa fɔ lɔng tɛm naw. Di Gɔd we mek mɔtalman ɛn di wɔl want lɛ yu no se di tɛm we i go dɔnawe wit di wikɛd wan dɛn dɔn de kam nia. Aw i de ɛp wi fɔ no dat?

Tink bɔt dis ɛgzampul: Lɛ wi se yu de travul wit motoka bɔt yu nɔ sabi usay yu de go, so yu aks pipul dɛn we sabi ɛn dɛn dayrɛkt yu. As yu de go, yu bigin si tin dɛn ɔ say dɛn we dɛn bin tɛl yu bɔt, ɛn dis mek yu no se yu dɔn de nia di say we yu de go. Semweso, Gɔd dɔn gi wi in Wɔd, di Baybul, we de tɛl wi bɔt sɔm tin dɛn we go apin ɔlsay na di wɔl. As wi de si dɛn tin ya de apin, i de ɛp wi fɔ biliv se wi de nia di tɛm we di wɔl de kam dɔn.

Di Baybul tɔk bɔt wan impɔtant tɛm we go de bifo di wɔl dɔn. Insay da tɛm de, di tin dɛn we go de apin ɔlsay na di wɔl go difrɛn frɔm wetin bin dɔn ɛva apin frɔm we mɔtalman bigin liv na di wɔl. Lɛ wi si sɔm pan di tin dɛn we Gɔd in Wɔd tɔk bɔt.

1. BAD BAD TIN DƐN GO DE APIN ƆLSAY NA DI WƆL Insay Matyu chapta 24 di Baybul tɔk bɔt sɔm tin dɛn we go apin na di wɔl. I se dɛn tin ya go bi sayn. Dis sayn go sho se “di wɔl want dɔn” ɛn afta dat “di ɛnd go kam.” (Vas 3, 14) Sɔm pan di tin dɛn we go apin na wɔ, angri, atkwek na bɔku say dɛn, bɔku pipul dɛn nɔ go de obe lɔ, dɛn nɔ go lɛk dɛnsɛf, ɛn di bigman dɛn pan Gɔd biznɛs go de yuz kɔni kɔni we dɛn fɔ ful pipul dɛn. (Vas 6-26) Na tru se, i dɔn te we dɛn kayn tin ya de apin. Bɔt as di ɛnd de kam, dɛn ɔl go de apin di sem tɛm. Dɛn go de apin we dɛn ɔda tri tin ya de apin.

2. DI WE AW PIPUL DƐN GO DE BIEV Di Baybul se insay “di las dez,” dat na di tɛm bifo di wɔl go dɔn, pipul dɛn go de biev bad pas aw dɛn bin de biev. Di Baybul se: “Mɔtalman go lɛk insɛf, dɛn go lɛk mɔni, dɛn go de bost, dɛn go de mek prawd, dɛn go de tɔk bad bɔt Gɔd, dɛn nɔ go de obe dɛn mama ɛn papa, dɛn nɔ go de tɛl tɛnki, dɛn nɔ go de waka stret wit dɛn kɔmpin, dɛn nɔ go lɛk dɛn kɔmpin mɔtalman, dɛn nɔ go gri pan ɛnitin, dɛn go de lay pan pɔsin fɔ pwɛl in nem, dɛn nɔ go ebul fɔ kɔntrol dɛnsɛf, dɛn go wayl, dɛn nɔ go lɛk fɔ du wetin gud, dɛn go de kɔmɔt biɛn dɛn kɔmpin, dɛn go tranga-yes, dɛn go prawd bad bad wan, dɛn go lɛk ɛnjɔymɛnt pas Gɔd.” (Sɛkɔn Lɛta To Timoti 3:1-4) Na tru se, i dɔn te we mɔtalman nɔ de rɛspɛkt in kɔmpin mɔtalman, bɔt insay “di las dez” i go so bad-ɔf dat “bad bad tin dɛn go de apin we nɔ go izi fɔ bia.” Yu dɔn notis di bad we aw pipul dɛn de biev tide?

3. MƆTALMAN DE PWƐL DI WƆL Di Baybul se Gɔd go “kil di wan dɛn we de pwɛl di wɔl.” (Rɛvɛleshɔn 11:18) Aw pipul dɛn go de pwɛl di wɔl? Wɛl, di sem tin we bin de apin na Noa in tɛm na in pipul dɛn de du tide. Di Baybul tɔk se: “Di wɔl bin dɔn pwɛl na di tru Gɔd in yay, ɛn di wɔl bin ful-ɔp wit fɛt-fɛt. Gɔd luk di wɔl ɛn si se i dɔn pwɛl.” So we Gɔd bin de tɔk bɔt di pipul dɛn we bin de da tɛm de, i bin se: “A de dɔnawe wit dɛn.” (Jɛnɛsis 6:11-13) Yu de si tin dɛn we de sho klia wan se di wɔl dɔn ful-ɔp wit fɛt-fɛt? Apat frɔm dat, mɔtalman dɛn we de liv na di wɔl tide ebul fɔ pwɛl di wɔl ɛn kil ɔlman na di wɔl. Dɛn gɛt di wɛpɔn dɛn na dɛn an. Ɛn ɔda we de bak we dɛn de pwɛl di wɔl. Mɔtalman  nɔ de yuz di tin dɛn we de na di wɔl di rayt we ɛn dis dɔn de ambɔg di tin dɛn we de mek wi kɔntinyu fɔ liv na di wɔl, lɛk di briz we wi de blo, di animal dɛn, di plant dɛn, ɛn ivin di si.

Aks yusɛf dis kwɛstyɔn, ‘Trade trade, mɔtalman dɛn bin ɛva gɛt di pawa fɔ pwɛl di wɔl?’ Bɔt naw dɛn de yuz da pawa de bay we dɛn de kip bad bad wɛpɔn dɛn ɛn bay we dɛn de pwɛl di wɔl. Di tin dɛn we sayɛnsman dɛn de mek dɔn so bɔku dat mɔtalman nɔ ebul fɔ ɔndastand ɔ kɔntrol di prɔblɛm dɛn we kin kam we dɛn mek dɛn tin dɛn de. Bɔt nɔto mɔtalman go disayd ɔ kɔntrol aw di wɔl go tan lɛk tumara bambay. Bifo mɔtalman dɛn kil ɔltin we gɛt layf na dis wɔl, Gɔd go kil ɔl di wan dɛn we de pwɛl di wɔl. Dis na sɔntin we Gɔd prɔmis se i go du!

4. DƐN GO PRICH DI GUD NYUS ƆLSAY NA DI WƆL Wan ɔda sayn we go sho se di ɛnd dɔn nia na di prichin wok: “Dɛn go prich dis gud nyus bɔt di Kiŋdɔm ɔlsay na di wɔl so dat ɔl di neshɔn dɛn go yɛri, dɔn di ɛnd go kam.” (Matyu 24:14) Dis prich we dɛn go prich di gud nyus go difrɛn frɔm di prich we bɔku rilijɔn dɛn dɔn de prich. Insay di las dez, di men tin we dɛn go prich bɔt na “dis gud nyus bɔt di Kiŋdɔm.” Yu sabi ɛni rilijɔn we de prich dis patikyula mɛsej? Ɛn ivin if i tan lɛk se na dis mɛsej dɛn de prich, aks yusɛf dis kwɛstyɔn, na wan say nɔmɔ dɛn de prich, ɔ dɛn dɔn prich dis gud nyus na “ɔl di neshɔn dɛn”?

Dɛn de prich bɔt Gɔd in Kiŋdɔm ɔlsay na di wɔl insay bɔku bɔku langwej dɛn

Di Wɛbsayt www.jw.org de tɔk mɔ bɔt “dis gud nyus bɔt di Kiŋdɔm.” Di Wɛbsayt gɛt buk ɛn magazin dɛn we de tɔk bɔt dis mɛsej. I dɔn pas 700 langwej we dɛn dɔn translet wi buk ɛn magazin dɛn na dis Wɛbsayt. Yu no bɔt ɛni ɔda tin we dɔn mek di gud nyus rich ɔlsay na di wɔl? Ivin bifo mɔtalman mek di Intanɛt, pipul dɛn no Jiova Witnɛs dɛn as pipul dɛn we de tray fɔ prich di gud nyus bɔt Gɔd in Kiŋdɔm ɔlsay na di wɔl. Frɔm 1939, ɔl Di Wachtawa magazin dɛn gɛt dɛn wɔd ya na di frɔnt pej “Di Wachtawa De Tɔk bɔt Jiova in Kiŋdɔm.” Wan buk we de tɔk bɔt difrɛn rilijɔn dɛn bin tɔk se di prichin wok we Jiova Witnɛs dɛn de du “in kayn nɔ de.” Di men tin we dɛn de prich bɔt na dat i nɔ go te igen Gɔd in Kiŋdɔm go mek “di ɛnd . . . kam.”

WAN IMPƆTANT TƐM NA DI WƆL

Yu dɔn si se ɔl di 4 tin dɛn we wi dɔn tɔk bɔt insay dis atikul dɔn bi insay yu yon tɛm? Di Baybul tɔk ɔl dɛn tin ya fɔ wɔn wi. I dɔn pas wan ɔndrɛd ia naw we dis magazin de tɛl di wan dɛn we de rid am bɔt di tin dɛn we de apin na di wɔl so dat dɛn go ebul fɔ no se i nɔ go te igen di wɔl  go dɔn. Bɔt pan ɔl wetin de bi, sɔm pipul dɛn we de dawt nɔ kin gri se di wɔl want dɔn. Dɛn kin se i lɛf to aw pɔsin de si di tin dɛn we de apin ɛn dɛn kin ivin se pɔsin kin chenj sɔntin fɔ lɛ i luk lɛk se na tru. Dɛn kin tɔk bak se di rizin we mek pipul dɛn kin fil se di wɔl dɔn bad na bikɔs i izi naw fɔ no bɔt wetin de apin na ɔdasay dɛn na di wɔl. Pan ɔl we dɛn pipul ya de tɔk so, bɔku tin dɛn de sho klia wan se wi de na di tɛm we di wɔl de kam dɔn.

Sɔm masta sabi bukman dɛn biliv se di tɛm de nia we di wɔl go chenj bad bad wan. Insay 2014, sɔm sayɛnsman dɛn bin tɔk se sɔm tin dɛn de we if wi nɔ tek tɛm, i go kil ɔlman na di wɔl. Dɛn se: “We wi dɔn tek tɛm wach di tin dɛn we mɔtalman de mek, wi dɔn kam fɔ si se dɛn tin ya go kam wit siriɔs prɔblɛm dɛn we go kil ɔlman na di wɔl if wi nɔ tek tɛm.” Bɔku pipul dɛn de biliv se wi de insay wan impɔtant tɛm na di wɔl. Di wan dɛn we de mek dis magazin ɛn bɔku ɔda wan dɛn we de rid am nɔ gɛt wan dawt se dis impɔtant tɛm na di las dez ɛn di ɛnd dɔn kam nia. Bɔt bifo yu fred wetin gɛt fɔ apin tumara bambay, yu fɔ gladi fɔ wetin gɛt fɔ apin. Wetin mek yu fɔ gladi? Na bikɔs i pɔsibul fɔ lɛ yu sev we di ɛnd kam!